Naam initiatief
Ecobedrijvencentrum EMMA


Naam/namen initiatiefnemer(s)
Stiching i.o. Ecobedrijvencentrum,
Susanne Groten, John Ploos van Amstel, Wiebe de Jong,
Husseyn Ozdemir, Mehmed Aydin , Belgin Ozdemir


E-mail adres
Eco-s@home.nl


Provincie
Heel Nederland


Adres
Emmastraat 189


Postcode
7513 BC


Plaats
Enschede


Doel
Bouw en beheer van een duurzaam bedrijfsgebouw voor 10-20 complementaire ecologisch en/of maatschappelijk georienteerde bedrijven- midden in de wijk met tal van mogelijkheden tot interactie en synergieeffecten.


Doelgroep(en)
- startende ondernemers passend in het profiel
- doorstartende duurzame ondernemingen passend in profiel
- culturele mix, en mix van ervaringen en expertise gewenst
- interactie in de wijk (zover 200 handtekeningen voor wens realisatie van het centrum), stad (door centrale ligging) en beperkte regiofunctie.

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele burger
Groep ondernemers
Overig

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)
Ja, van georganiseerde vrijwilligers
Ja, overig

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een overheids organisatie

Omschrijving initiatief 
Samenvatting project Ecobedrijvencentrum EMMA

Doelstelling
De realisatie van een centrum voor 10-20 zelfstandige ondernemingen en organisaties met een ecologische en maatschappelijke oriŽntatie, centraal gelegen binnen de singels in een stadsvernieuwingsgebied.

De naam EMMA van het bedrijvencentrum staat enerzijds voor de locatie aan de Emmastraat 189 in Enschede, anderzijds ook voor Ecologische Mens en Milieuvriendelijke bedrijfsActiviteiten en productontwikkeling. Het oude complexe woonwinkelpand heeft thans een gemengde bestemming voor wonen (Wo), winkels (Wi) en bedrijven (categorie B2). Het huidige gebruik is een natuurvoedingswinkel, een ecologische bloemen-en plantenzaak en 3 woningen. Door nieuwbouw op de plek van de plantenkas kan ca 800 m2 extra bedrijfsruimte worden gecreŽerd. Dit is voldoende voor 10-20 zelfstandige ondernemingen (starters en doorstarters) met een vergelijkbare doelgroep. Het naburige kavel is door de gemeente aangekocht en biedt mogelijkheden voor het bouwen van complementaire appartementen, parkeer- en groenvoorzieningen. De bouwplannen zijn als schetsvoorstel door de gemeente bekeken. De gemeente heeft een schriftelijke verklaring afgegeven dat de gemeente planologische medewerking wil ver!
lenen voor de bouw van het centrum. De bouw en het beheer van het bedrijvencentrum zal in handen worden gegeven van Stichting Ecobedrijvencentrum EMMA (in oprichting). In de statuten worden de maatschappelijke doelen en het publieke karakter van de stichting gegarandeerd.

Directe economische resultaten van het project zijn:

1. CreŽren van kleinschalige variabele bedrijfsruimtes (vanaf 25 m2) in een duurzaam bedrijvengebouw

2. Aantrekken en/of opstarten van min. 10-20 nieuwe bedrijven, ca. 30 arbeidsplaatsen plus 100 stageplekken

3. Betaalbare huurniveaus dankzij subsidies op herontwikkelde bedrijfslocatie binnen de singel

4. Verbetering van het klimaat voor duurzaam en maatschappelijk ondernemen

5. Verbetering van het bedrijfsklimaat door een uitnodigende winkel/ bedrijfsomgeving

6. Consolidatie huidige arbeidsplaatsen thans nog bedreigd door recente verpaupering en kaalslag omgeving

7. Stimuleren van milieubewust koopgedrag van consumenten

Resultaten en effecten van het project zijn:

8. Synergie effecten door samenwerking ondernemers bezig met milieuvriendelijk ondernemen

9. Verhoging slagingskansen van starters; ev. coaching door meer ervaren medeondernemers

10. Beter gebruik van de schaarse ruimte in de stad; toepassing duurzaam bouwen en energie

11. Verbetering van de wijk door voorzieningen, stadsvernieuwing, wijkeconomie en leefklimaat

12. Innovaties op het gebied van duurzaam bouwen, shop/webshopcombinaties, logistiek en productontwikkeling

13. Culturele diversiteit door samenwerking van ondernemers met verschillende achtergronden

Uit de veelheid van mogelijke bedrijven zijn via een marktanalyse een aantal wenselijke ondernemingen geselecteerd die voor het centrum en de wijk een toegevoegde waarde kunnen hebben. De bedoeling is de markt voor biologische en vergelijkbare producten te verbreden. Daarnaast moeten de bedrijven kunnen worden ingepast in een omgeving met als hoofdfunctie wonen en geen overlast voor medehuurders in het centrum veroorzaken.

Een kerngroep van vijf (startende) ondernemers is al bereid samen 1/3 van de bedrijfsruimte te huren bij opening van het gebouw in de zomer van 2006. Contacten zijn gelegd oa. de Saxion Hogeschool en het startersadviespunt, om ook (meer) nieuwe bedrijven een kans te bieden. Financiering wordt gezocht via Triodos- hypotheek (50% akkoord), Rijk, gemeente, provincie en het Europese Structuurfondsprogramma Stedelijk Hart. Contact: Dr. SusanneGroten, tel. 06-113 562 36.


Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
- een duurzaam en energiezuinig bedrijfsgebouw
- een praktisch samenwerkingsverband van 10-20 duurzame ondernemers
- door ligging midden in de stad en wijk veel voorlichtingsactiviteiten over duurzame producten
- veel feedback van consumenten en bedrijven over kwaliteit en prijs-kwaliteitverhouding van duurzame producten.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
- samenwerkende jonge bedrijven leren van elkaar, door mix leeftijden/ ervaring, mannen/ vrouwen, allochtoon/ autochtoon,
- delen ervaring met bedrijfsorganisatie, inkoopkanalen, automatisering/ modernisering van bepaalde bedrijfsprocessen, omgaan met de overheid, feedback van klanten.


Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
- de prijzenslag en economische recessie het hoofd bieden door verbeteren efficiency onder behoud van diversiteit.
- Starterskansen vergroten voor complementaire bedrijven in een gebouw , waarbij samenwerking en synergie effecten verder gaan dan alleen een gebouw delen
- duurzame producten en activiteiten verankeren in een woonbuurt zonder overlast, o.a. via mobiliteitsplan.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
subsidie want de gemeente heeft geen of onvoldoende geld voor dit initiatief. De gemeente heeft op de basis van een schetsvoorstel wel schriftelijk verklaart medewerking te willen verlenen aan een bouwvergunning en hiervoor benodigde vrijstellingen.