Naam initiatief
Eco-kids

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Eco-kids & TEMA NL

E-mail adres
t.vanrossum@planet.nl

Provincie
Zuid Holland

Adres
Postbus 2157

Postcode
2800 BH

Plaats
Gouda

Doel
Het Ecokidsprogramma is bij uitstek geschikt om natuur- en milieueducatie te combineren met wijk- en buurtbeheer. Het geeft gelegenheid kinderen te betrekken bij het beheer van de woonomgeving en het heeft tevens een sturend effect op datzelfde beheer.

Het doel van het ecokidsprogramma is om kinderen op het gebied van natuur en milieu spelenderwijs ervaringen op te laten doen met de samenhangen in natuur en milieu, ook op mondiaal niveau. Daarnaast is het bedoeld om kinderen meer verantwoordelijkheid te laten voelen voor hun eigen omgeving. waardoor het vandalisme en de vervuiling afneemt.

Het programma verbetert de samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties zoals:
natuur- en milieu educatie (NME), welzijnswerk, ontwikkelingssamenwerking, kinderboerderijenwerk, ‘ Brede school’ en wijkbeheer. Deze verbetering komt tot stand door de samenwerking en inbreng van deze organisaties bij de invulling van het programma.

Door het contact met andere groepen in het buitenland maken de kinderen kennis met andere culturen, worden hun communicatievaardigheden verbeterd en wordt inzicht verkregen in het mondiale karakter van de bescherming van de natuur. "Eén wereld, wij hier, zij daar."

Doelgroep(en)
Kinderen van Turkije en Nederlandse afkomst in Rotterdam

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie

Omschrijving initiatief
Het Ecokidsprogramma is een educatief, buitenschools programma voor kinderen tussen de acht en twaalf jaar. Kinderen voeren projecten in hun eigen omgeving uit en leren al doende over natuur, milieu en duurzaamheid.

De projecten worden uitgevoerd in een herkenbare organisatievorm (in clubverband of in de vorm van een cursus met certificaat). De kinderen voeren de activiteiten uit onder begeleiding van een groepsbegeleider en een vaste groep vrijwilligers. Bijzonder aan het ecokidsprogramma is het uitwisselingsprogramma.

Nadat de groep de nodige ervaring heeft opgedaan, worden contacten gelegd met andere kindermilieugroepen in de Derde Wereld. Het contact bestaat uit het versturen van brieven, tekeningen, foto’s, ‘paspoorten’ en e-mailberichten.

Het is natuur- en milieueducatie op buurt- en wijkniveau, maar laat de kinderen tevens de verhouding tot de rest van de stad, het land of de wereld ervaren.

Het programma kenmerkt zich verder door de kleinschaligheid. Dit vergroot de betrokkenheid van de kinderen.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Meer begrip voor elkaar.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Kinderen leren over natuur in Nederland en Turkije.