Naam/namen initiatiefnemer(s)
Nieuwe Maan Communicatie Adviesgroep 

E-mail adres
info@amsterdamdialoog.nl

 

Provincie
Noord Holland

 

Adres
Danzigerkade 17

Postcode
1013 AP

Plaats
Amsterdam

Doel
De dialoog tussen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden bevorderen en het stimuleren van bewonersinitiatieven die de sociale cohesie bevorderen.

Doelgroep(en)
Alle Amsterdammers.

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele ondernemer

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van een bewonersorganisatie op dorps-, buurt, of wijkniveau
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, van de lokale overheid
Ja, van een groep ondernemers

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Inhoudelijke ondersteuning van een overheids organisatie
Inhoudelijke ondersteuning van een commerciele organisatie
Procesondersteuning van een overheids organisatie
Procesondersteuning van een commerciele organisatie
Financiele ondersteuning van een overheids organisatie
Financiele ondersteuning van een commerciele organisatie

Omschrijving initiatief
De Dag van de Dialoog in Amsterdam is op 21 juni voor de tweede keer georganiseerd. Aan ca. 200 dialoogtafels verspreid over de stad gingen Amsterdammers met verschillende achtergronden, met elkaar in gesprek over 'opgroeien in Amsterdam'. De tafels werden georganiseerd door maatschappelijke organisaties, bedrijven, de politie, de gemeente en stadsdelen, horeca, culturele instellingen en scholen.

Burgemeester Cohen nam 's avonds de resultaten in ontvangst. De opbrengst van de gesprekken waren vele ideeŽn over hoe kinderen in Amsterdam beter kunnen opgroeien. Maar de grootste winst van de Dag van de Dialoog was de individuele ervaring van de deelnemers: verdieping in mensen met een andere cultuur, een andere leeftijd, uit een ander milieu etc. Dat levert respect, binding en nieuwe verbindingen op, dwars door de hele stad heen.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
De Dag van de Dialoog is een krachtig instrument om de sociale cohesie in de stad te versterken. Het leidt tot het samen nadenken over een duurzame toekomst.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Mensen leren te luisteren naar elkaar, vragen te stellen en zich te verdiepen in een ander. Ze leren over andere culturen, andere percepties, overtuigingen etc. Ze leren hun eigen belang opzij te zetten en mee te doen in een groepsproces.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
De Dag van de Dialoog Amsterdam wil graag de methodiek verder brengen. Ook in andere steden kan dit concept heel goed werken. Rotterdam heeft er ook al ervaring mee. Door met elkaar in gesprek te gaan en niet te sturen op een concreet eindresultaat kan er heel veel bereikt worden.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Betrokkenheid van verschillende partijen in de stad: een groep van maatschappelijke organisaties, bedrijven, burgers hebt die dialoog belangrijk vinden en gezamenlijk de schouders eronder zetten om een Dag van de Dialoog te organiseren. Goede communicatie is hierbij ook essentieel

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.amsterdamdialoog.nl