Sociale Levenscyclusanalyse Ė het systematisch en kwantitatief in kaart brengen van sociale aspe 214

People Planet Profit vormen de 3 pís: een belangrijk uitgangspunt voor de duurzaamheid van producten. Na de levenscyclus kosten (profit) wordt al enige tijd ook de milieu-impact van producten in beeld gebracht (planet). Tot nu toe is de people-kant echter buiten beschouwing gebleven in het levenscyclus-denken. We kunnen onze ogen echter niet sluiten voor slechte arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, uitbuiting, ongelijke
rechten, dierenleed, grondstoffen vanuit oorlogsgebieden, enz. We moeten dus ook naar de sociale kant van een product kijken. Het idee is om net als bij milieukundige LCAís, de sociale kant van producten in beeld te brengen.
We kunnen onze ogen niet langer sluiten voor de sociale aspecten van de producten die we gebruiken en daarom moeten we ze eerst in kaart brengen om vervolgens de juiste maatregelen te kunnen nemen!