voedselmarkt.nl 169

een online platform waar ondernemers uit de voedselbranche hun vraag en aanbod van restpartijen kunnen plaatsen. Elke partij voedsel verdient een goede bestemming. Als restpartijen en reststromen behouden worden voor menselijke consumptie, wordt afwaardering voorkomen en levert dat voordeel op voor alle partijen. Voedselmarkt.nl is een jong en duurzaam initiatief tegen voedselverspilling.Wat er echter vandaag de dag ontbreekt, is een open netwerk waar aanbieders en afnemers elkaar makkelijk kunnen vinden. De vaak traditionele food-sector opereert nog grotendeels volgens geijkte wegen en binnen bekende netwerken. Voedselmarkt.nl is een antwoord op een groeiende vraag naar inter-sectoraal denken en creatieve afzetmogelijkheden omtrent voedseloverschot.
Als restpartijen en reststromen behouden worden voor menselijke consumptie, wordt afwaardering voorkomen en levert dat voordeel op voor alle partijen