Ruimte voor collectief wonen 082

Collectief wonen sluit aan bij een aantal maatschappelijke trends: betaalbaar wonen, duurzame bouw en meer omzien naar elkaar. Dit soort woonvormen, waarin de planvorming (en soms de bouw) in samenwerking met bewoners tot stand komt, wint aan populariteit. Naar schatting 5% van alle Nederlanders wil collectief wonen, met alle woon/zorgconcepten erbij opgeteld wellicht nog (veel) meer.
Gemeentelijke organisaties zijn hier echter onvoldoende op ingericht, waardoor veel initiatieven sneuvelen. Terwijl er wettelijk en beleidsmatig veel mogelijk is. We werken aan passend beleid en kennisuitwisseling tussen gemeenten en provincies om letterlijk meer ruimte te maken voor collectieve woonvormen.
Geef bewoners het vertrouwen en de ruimte om hun leefomgeving zelf vorm te geven en ervaar wat het de maatschappij oplevert.