Naam initiatief
People Building Peace

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Nederlands Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld, samen met tal van andere organisaties, in Nederland en wereldwijd

E-mail adres
info@neag.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Vossiusstraat 20

Postcode
1071 AD

Plaats
Amsterdam

Doel
Voorkomen van gewelddadige conflicten en werken aan duurzame vrede.

Doelgroep(en)
Individuen, maatschappelijke organisateis en overheden op alle niveaus.

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie.

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie.

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie.
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie.
Financiële ondersteuning van een maatschappelijke organisatie.

Omschrijving initiatief
Naar aanleiding van een oproep van VN Secretaris-Generaal Kofi Annan ontstond in juni 2003 het Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC). Dit partnerschap richt zich op het verstevigen van de rol van organisaties in het maatschappelijk middenveld (‘civil society’) bij het ontwikkelen van een effectieve aanpak bij het voorkomen en transformeren van gewapende conflicten en het versterken van de samenwerking op dit gebied tussen maatschappelijke organisaties en overheden op alle niveaus.

Het GPPAC heeft zich in eerste instantie gericht op het ontwikkelen van een Global Action Agenda for the Prevention of Violent Conflict. Dit document is ondertekend door vele honderden organisaties uit de hele wereld, waaronder 23 uit Nederland. Op 19 juli 2005 is het tijdens een conferentie in New York aangeboden aan de Verenigde Naties.

Tal van Nederlandse organisaties hebben deelgenomen aan de discussies die tot de Global Action Agenda (GAA) hebben geleid. Een eerste werkconferentie in november 2004 leidde tot de oprichting van een Stuurgroep People Building Peace (PBP). Deze stuurgroep organiseerde een tweede werkconferentie in het voorjaar van 2005 en werkte aan het verwerven van steun voor en aan het geven van meer bekendheid aan de Agenda, zowel bij de eigen achterban als onder politici en bij de media. Op het moment van de aanbieding aan de VN hadden 23 in Nederland gevestigde organisaties de Global Action Agenda ondertekend.

In oktober 2005 organiseert de stuurgroep een volgende werkconferentie om de Global Action Agenda te vertalen naar de Nederlandse situatie, dat wil zeggen naar een Nederlands Actieplan ‘People Building Peace’. Ook de wereldwijde coalitie zal haar activiteiten onder de naam ‘People Building Peace’ voortzetten.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Duurzame vrede is een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzame samenleving.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Hoe je kunt bijdragen aan het op een geweldloze manier oplossen van conflicten.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Hetzelfde.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
De wil om te kiezen voor niet gewelddadige oplossingen. Of in de woorden van Jody Williams, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 1997: "We moeten de menselijke veiligheid in de plaats te stellen van militarisme en oorlog. En die menselijke veiligheid wordt vooral bevorderd door bevordering van de rechten van de mens, door het tegengaan van armoede, door schuldvermindering, eerlijker handel en betere hulp."

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
Zie www.peoplebuildingpeace.org