Decentralisatie van Energiewetgeving 241

Door de elektriciteitswet en de gaswet te decentraliseren krijgen gemeenten meer zeggenschap over hun lokale energievoorziening en kunnen daardoor maatoplossingen bieden voor hun bewoners. Nu bepaalt de landelijke overheid waar en of er kolencentrales, kerncentrales, boorlocaties voor schaliegas en gewoon aardgas en grote windmolenparken worden aangelegd. Wanneer gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor de lokale energievoorziening zullen zij voor oplossingen kiezen die voor minder weerstand zorgen, passend zijn bij hun eigen omgeving en gebiedseigen oplossingen bieden. De transitie naar duurzame energie zal hierdoor meer van onderop en versneld uitgevoerd kunnen worden.
Vervanging van fossiele brandstoffen voor decentrale energieopwekking in handen van bewoners en gemeenten biedt mogelijkheden voor meer sociale cohesie, meer betrokkenheid bij de eigen omgeving, meer autonomie van individu en gemeenschappen, leidt tot lagere kosten, een groter gevoel van vrijheid, brengt de menselijke maat terug, maakt ons minder kwetsbaar en afhankelijk van grote bedrijven en het buitenland voor onze basisbehoeften, versterkt de lokale veerkracht, bied de lokale economie nieuwe werkgelegenheid, voorkomt dat geld uit de lokale gemeenschap verdwijnt, biedt een oplossing voor schaarste en klimaatverandering, stimuleert innovatie, draagt bij aan een circulaire economie, verkleint weerstand tegen noodzakelijke verandering, verkleint de regeldruk van de landelijke overheid, bied gemeenten mogelijkheden tot profilering van eigen karakter en maatoplossingen, draagt bij aan keuzevrijheid, appeleert aan het gevoel van wereldburgerschap en doet recht aan de kracht van lokale gemeenschappen.