Iedereen een zonnepanneel van het energiebedrijf

Waarom moeten burgers zelf investeren voor aanleg van duurzame energie-installaties zoals zonnepanelen, terwijl energiebedrijven en het rijk hier veel geld voor beschikbaar hebben.
Ik neem zelf "natuurstroom" af bij NUON en heb geinvesteerd in zonnepanelen op het dak middels een actie van NUON en subsidie van het rijk.
Waarom worden de burgers en bedrijven niet door energiebedrijven benaderd met het verzoek om zonnepanelen op het dak te plaatsen voor de opwekking van duurzame voor het energiebedrijf? Kosten aanleg, onderhoud en opbrengsten voor rekening energiebedrijf. Middels een overeenkomst met woning/bedrijfeigenaar en energiebedrijf worden rechten vastgelegd.
Zonnepanelen zijn minimale "horizonvervuilers". Energiebedrijven kunnen grootschalig inkopen en zodoende kosten laag houden. Veel mensen zijn voor duurzame energie maar willen niet duizenden euro's investeren in voorzieningen die zich terugverdienen in 15 tot 20 jr. Deze mensen willen waarschijnlijk best een stukje dak beschikbaarstellen voor zonnepanelen van het energiebedrijf om zo hun steentje bij te dragen aan het milieu.

 

 

 

Klimaatneutraal recreëren

Klimaatneutraal is vaak een streven, dat door reeds gemaakte keuzes niet of slechts ten dele wordt bereikt.
Recreatie is een activiteit waar vele keuzes mogelijk zijn. Ik pleit er voor om een keuze te maken die klimaatneutraal is. Concreet: niet 3 maal per jaar met het vliegtuig naat stedentrips, strand- of wintersportvakantie.
Maar in eigen land naar een camping waar 100% kklimaatneutraal kamperen wordt aangeboden.
Klimaatneutraal betekent dan (volgens de definitie van het Klimaatbureau) zo veel mogelijk besparen, zelf energie opwekken, wat je écht noduig hebt aan gas en elektriciteit groen inkopen en tenslotte, als al het mogelijke is gedaan, compenseren.

 

 

 

Web-radioprogramma "Ondernemerschap & Maatschappij"

Maandelijks wordt er een thema gekozen en een stelling geponeerd vanuit de actualiteit. De discussie wordt geleid vanuit de MVO visie van balans tussen winstgevendheid, menselijke gezondheid en vitaliteit en respect/behoud van onze natuurlijke omgeving (PPP) en opgenomen als radioprogramma van 1 uur dat via internet en lokale omroepen wordt uitgezonden. De inhoud is positief kritisch, inspirerend en innoverend waarbij ondernemerschap als motor van maatschappelijke verandering wordt voorgesteld.

 

 

 

Nutsfactor

Het initiatief bestaat uit de ontwikkeling van een aantal benchmarkcodes, rondom de totale energierekening op huishoudniveau. De definitie van de nutscode is, de optelsom van de alle energierekeningen op huishoudniveau, per jaar, all-in. De nutsfactor is de nutscode uitgezet tegen het netto maandinkomen. De nutsfactor geeft antwoord op de vraag hoe lang een huishouden moet werken om zijn energierekening te betalen. De hypothese is dat dit gemiddeld op europees-, landelijk-, gemeente-, en postcodeniveau gemiddeld één netto maandsalaris is. Voor dit project worden op verschillende niveaus cijfers verzameld. Op Europees niveau is dit inmiddels gelukt, zie www.nutscode.eu. het doel is om uiteindelijk tot op postcodeniveau een betrouwbare nutsfactor te kunnen berekeken. Hierdoor onstaat voor de bewoners een belangrijke indruk of ze zelf relatief veel of weinig energie verbruiken. Geld zegt meer dan kilowatts of kuubs. Om de code een eigen gezicht te geven wordt gebruik gemaakt van warmtebeelden van alledaagse onderwerpen.

 

 

 

Hier past een Boom!

In Den Haag zijn in de loop der jaren vele duizenden bomen verdwenen. Hoewel voor elke verdwenen boom een nieuwe zou moeten worden aangeplant, loopt de gemeente 5000 bomen achter. Een van de redenen is dat men niet weet waar ze te plaatsen. Nu blijken er op diverse plekken lege boomplekken te vinden te zijn. Wij zijn die aan het inventariseren door bewoners te vragen ons plekken aan te wijzen waar een boom past. Wij zullen die op een kaart met foto's van bewoners op die plekken aanbieden aan de wethouder in het najaar met het verzoek die plekken te beplanten.

 

 

 

Duurzaamheid stroomt door

Mijn idee wil energie, tijd en geld bespraren door bruggen in geheel Nederland niet meer open te doen voor pleziervaart en liefst ook niet beroepsvaart. Door bruggen landelijk op vaste tijden dicht te laten van 06.30 - 09.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur wordt enorm veel energie bespaart. Geen wachtende auto's en ander vervoer meer maar duurzame doorstroming. Voor het vervoer over water een kleine aderlating, maar in deze tijd waarin benzine en andere energie zo duur zijn geworden moet je prioriteiten stellen. Het is aan de plaatselijke, provinciale en landelijke overheid om een dergelijke maatregel z.s.m. uit te voeren.
U kunt de besparing die deze maatregel oplevert per dag gigantisch noemen, niet alleen op brandstof maar ook op tijdwinst en ergernis. Pleziervaart kan best op andere tijden doorgang vinden op de Nederlandse vaarwegen.
In dit geval stroomt de duurzaamheid eraf.

 

 

 

Duurzaam dak- en gootwerk

Bij het renoveren van bestaande goten en daken aan woningen en gebouwen wordt er nog al te vaak gewerkt met de traditionele zwaar milieu belastende materialen zoals zink, lood en bitumen.
Het winnen vervaardigen en gebruik van deze materialen is erg milieu belastend met name voor de belasting van het oppervlaktewater door de componenten zink en lood.
Voor het bitumen geld een gemiddelde levensduur van 10 jaar.
EPDM is een afkorting voor: ethyleen propyleen dienmonomeer en is een synthetische rubber materiaal welk een levenduur heeft van meer dan 30 jaar, daarbij heeft het de eigenschap dat het bouw biologische verantwoord is.
EPDM kan zowel gebruikt worden voor dakbedekking als voor het opnieuw inkleden van bestaande goten waardoor er geen zware metalen meer in het oppervlaktewater terecht komen. Zelfs loodslabben kunnen met dit materiaal vervangen worden.
Aanbrengen van EPDM geschied door het te verlijmen en te kitten.

 

 

 

C-Fix Koolstofbeton elementen voor kustdefensie

C-Fix Koolstofbeton is een duurzaam, constructief sterk en milieuvriendelijk alternatief bouwmateriaal voor cementbeton. C-Fix Koolstofbeton is opgebouwd uit het koolstofrijke bindmiddel C-Fix, aggregaten, zand en vulmaterialen. Het gebruik van C-Fix Koolstofbeton biedt naast technische en commerciële voordelen duidelijk aantoonbare milieuvoordelen in de vorm van CO2-besparingen. Via C-Fix wordt koolstof ‘gefixeerd’ in een constructiemateriaal, die normaal gesproken zou worden verbrand als energiebron voor zware zeeschepen of elektriciteitscentrales. C-Fix Koolstofbeton kan worden toegepast als dijkbekleding of golfbrekerelementen, die ons tegen aanstormend water beschermen. Bovendien helpen deze producten indirect de stijging van de zeespiegel te voorkomen; een van de gevolgen van het broeikaseffect.

Een CO2-besparingsvoorbeeld:
Indien de huidige golfbreker van Hoek van Holland met twee kilometer verlengd zou worden, en daarbij dubbellaags kubussen (gebruikelijk in Nederland) van 27 m3 toegepast zouden worden, zou dit leiden tot het gebruik van ongeveer 510.000 m3 cement beton. Hierbij wordt uitgegaan van soortgelijke ontwerpcondities als van de huidige golfbreker. Als deze hoeveelheid cementbeton vervangen wordt door C-Fix Koolstofbeton, levert dit een verminderde CO2-uitstoot op die gelijkstaat aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 69.000 auto's, of aan de CO2-neutralisering van de energie voor 43.000 huishoudens voor 1 jaar. Daarnaast bespaart dit de hoeveelheid (zoet) water van 33 Olympische zwembaden!

 

 

 

De zee komt!

Het klimaat verandert en daar gaan we wat aan doen. Deze zomer worden er verschillende energiebesparende maatregelen genomen op het zuiderstrand van Den Haag, van Kijkduin tot het havenhoofd bij Scheveningen. Ook zal er op diverse manieren duurzame energie opgewekt worden voor (een deel van) de 12 strandpaviljoens die in de zomermaanden op het strand staan. Het strand is daar natuurlijk bij uitstek geschikt voor: zon én wind in overvloed!
In aansluiting op deze maatregelen vindt van 11 t/m 14 september 2008 het festival ‘De Zee Komt’ plaats. Tijdens deze dagen worden alle energiebesparende en energieopwekkende maatregelen gepresenteerd. Tevens wordt er een kunstroute uitgestippeld op het zuiderstrand met kunstwerken die ingaan op de thematiek rond klimaatverandering en die speciaal voor deze dagen worden gemaakt. Ook zullen ‘groene’ instellingen en bedrijven de mogelijkheid krijgen zichzelf en hun produkten te presenteren. Bezoekers worden overspoeld door kleine en grote verrassingen, en verlaten met een hoofd vol nieuwe energie het strand!

 

 

 

Eerste opvang natuurrampenslachtoffers

Knelpunt bij natuurrampen is dat de allereerste noodopvang veel te traag op gang komt. Zelfs in een land als de VS bij ramp Katrina. In deze fase van ontreddering hebben de slachtoffers voorlopige 1e hulp nodig, schoon drinkwater en vooral beschutting.

Mijn idee is om centraal op elk continent bij een luchthaven een depot van stel 10.000 tenten met eenvoudige EHBO spullen, dekens, stretchers en waterzakken aan te houden.
Bij een ramp wordt onder leiding van een internationale organisatie, bijvoorbeeld VN, de paketten: "tent met inhoud "gedropt. Deze hulp is t.a.v. religie en politiek neutraal. In verband met de kosten denk ik aan sponsoring door grote concerns die hiermee meteen goodwill kunnen kweken.
Het gehele plan met ontwerp van de tenten heb ik op CD gezet. De ruimte ervoor is hier te beperkt.

 

 

 

Van bagger tot beton

Bij het baggeren van rivieren en andere watergangen komt een toenemende stroom, vaak vervuild, slib vrij. Met behulp van koude immobilisatie (binding van bagger aan een additief) kan dit slib worden omgezet in hoogwaardig, slijtvast beton. Dit natuurlijke betonproduct kan dienstdoen als duurzame toplaag van wegen, fietspaden of parkeerplaatsen.
Het maken van een geimmobiliseerde funderingslaag uit sterk verontreinigde baggerspecie wordt al vaker gedaan maar uniek aan dit project is dat het beton aan alle zware eisen die gesteld worden aan toplagen, voldoet.
In het Rhederlaagproject werd de vaargeul van de jachthaven uitgebaggerd waarna deze bagger werd omgezet in beton waarmee de nieuwe parkeerplaats in hetzelfde gebied is aangelegd. Hierbij waren veel minder schaarse (en dus dure) primaire grondstoffen, zoals zand en grind nodig, dan wanneer traditioneel beton zou zijn gebruikt. Doordat de betonproductie anders werd uitgevoerd , is in dit project een CO2-reductie van 15% bereikt, een percentage dat vergelijkbaar is met de uitstoot van een gemiddelde middenklasser die, met diesel als brandstof, drie maal de wereld rondrijdt!

 

 

 

Autark boerderijconcept(verwerking/energie en schoon water)

Uit een mestput worden vele gassen gevormd waaronder waterstofgas/methaan en ammoniak.Gassen die niet thuis horen in een gezonde stal. Door nu "on-line"mest te verwijderen gedurende het gehele jaar kan het binnenklimaat verbeteren. Mest wordt uit de put gepompt en wordt gescheiden met een kleine decanter. Het water met daarin stikstof wordt omgezet in drinkwaterkwaliteit.
De vaste stoffen worden naar een compacte vergister gevoerd die de organische materialen afbreken en deze omzetten naar biogas, dat weer omgezet wordt naar stroom en warmte.Beiden componenten zijn in de stal herbruikbaar.
De boerderij wordt daardoor zelfvoorzienmend terwijl het afvalvolume wordt gereduceerd tot ca 10% van het oorspronkelijke volume.

 

 

 

Duurzaamheidsbattle

Duurzaamheidsbattle

Ambitieuze milieudoelstelling
Woensdag 23 januari presenteerde de Europese Commissie een pakket aan maatregelen waarmee het de Europese milieuambities wil verwezenlijken. Alle 27 lidstaten worden gemaand tot flinke stappen om te kunnen voldoen aan deze milieudoelstelling: gemiddeld 20% duurzame energie in 2020.

Iedereen meewerken
Hoewel er wordt getwijfeld aan het ambitieniveau van dit streefgetal, is het toch van belang landelijk aandacht te geven aan deze doelstelling. Wat kan Nederland bijdragen aan deze doelstelling. Is het slechts een overheidsopgave of kunnen we er allemaal aan meewerken?

Energiebesparing: niet zo moeilijk
Energiebesparing is niet zo moeilijk. Wassen op 30 graden bijvoorbeeld levert een energiebesparing op van 50% ten opzichte van wassen op 60 graden. Meer voorbeelden.

Kleine energiemisbruiker mét macht
Hoewel consumenten niet het grootste aandeel hebben in energiemisbruik (7%?), hebben ze wel maatschappelijke macht t.o.v. het bedrijfsleven en de industrie. En bewuste consument zal bewuster consumeren. En dus kiezen voor producten die op een duurzamere manier zijn geproduceerd.

Energiecijfers inzichtelijk
Mensen realiseren zich niet welke middelen ze zelf in handen hebben om energie te besparen. Het is belangrijk energiebesparingcijfers voor iedereen inzichtelijker te maken. Hoeveel energie bespaar ik als ik een week lang op 30 graden was in plaats van 60? Hoeveel water bespaart een provincie als iedere inwoner een week lang niet meer dan 7 minuten douchet? Hoeveel energie bespaart een school als de temperatuur een graad omlaag gaat? Hoeveel energie bespaart een winkelstraat als winkels ‘s nachts minder verlicht zijn (zonder de (openbare) veiligheid in gevaar te brengen)?

Duurzaamheidsbattle
Duurzaamheidsbattles maken de cijfers inzichtelijk voor iedereen. Een Duurzaamheidsbattle is een battle tussen gemeenten <->, provincies <->, scholen <->, straten <->, bedrijven <->, et cetera. De bedoeling van de Battle is dat duidelijk wordt welke provincie, straat, school, et cetera in een bepaalde week het meest energie heeft bespaard. Op maandagochtend worden de startgegevens bepaald ('hoe staat de teller'). Een week vol uitdagingen volgt: Hoe langzaam kan de teller oplopen. Een week later worden de gegevens weer gemeten en weten we wie procentueel de meeste energie hebben bespaard en wie dus de winnaars van de battle zijn.

Middelen
Projectdrager
Website
Mediacampagne
Medewerking van provincies en gemeenten

 

 

 

Klimaat neutraal woon werk verkeer

Vanuit KOC, Klimaat Neutraal Woon Werkverkeer, is op de beste elektrische scooter, - in een collectief, incl. collectieve verzekering en hierdoor laagdrempelig-  per deelnemer 1,16ton co2 reductie per jaar.
Groene oplaadpunten
Werkgelegenheid creerend

 

 

 

Ganga Nahaan / Water om mensen te binden

Ganga Nahaan heeft het initiatief genomen om Haagse burgers van zeer verschillende achtergrond bij elkaar te brengen om samen te praten en te werken rond het thema water. Water is van levensbelang en raakt alle facetten van het dagelijkse leven. Water inspireert al duizenden jaren de mens. Water heeft Nederlanders steeds doen samenwerken om te overleven. Dit geldt nog steeds voor oude en nieuwe Nederlanders. Het waterproject Ganga Nahaan wil door concreet te werken in de duinen en de Haagse zeewering bij uitstek, burgers bij elkaar brengen en bewust maken van hun omgeving.

 

 

 

beeldrecht Weerloze Waarden (bWW)

Beeldrecht Weerloze Waarden regelt de commerciële publicatierechten van thema's zonder eigenaar: natuur, dieren, het universum.

Een Buma/Stemra-achtige organisatie moet toezien op de uitvoering van deze regeling. Een regeling die bij wet is geregeld óf door de publieke opinie wordt verwacht van de bedrijven.

Het idee in het laatste ideële geval: is dat bedrijven zich vrijwillig aansluiten omdat ze vinden dat het “inderdaad wel zo eerlijk is”. Zij worden hierin gesteund door ‘de markt’, de publieke opinie, nieuwe klanten.

Adverteerders die de natuur, dieren of de ruimte in hun (web)reclamecampagnes opvoeren dienen hiervoor navenant te betalen. Waarom?

• Tegenwoordig wordt alles doorgerekend, dat hebben bedrijven ons geleerd. Waarom zouden weerloze waarden daarvan gevrijwaard blijven?
• Voor Gerard Joling, elementen uit het koningshuis, imposante gebouwen en overige ‘merken’ dienen reclamemakers ook te betalen. Nu doen we ook nog eens wat goeds met de inkomsten.
• Wie zich commercieel wil identificeren met de natuur, dieren of het universum moet het waard zijn.

 

 

 

The Magic Tree

We willen de zaden van deze zeer nuttige boom verspreiden over de wereld en beschikbaar stellen aan mensen in gebieden waar bomen en voedsel schaars zijn. De Wonderboom is namelijk een soort “supermarkt aan één boom”. Per gram bevatten verse bladeren van deze boom vier keer zoveel calcium als melk, zeven keer zoveel vitamine C als sinaasappels, drie keer zoveel kalium als bananen, drie maal zoveel ijzer als spinazie, vier maal zoveel (pro-)vitamine A als worteltjes en evenveel eiwit als in eieren. Biochemici zeggen dat de Wonderboom de eiwitrijkste plant is ooit ontdekt. De Wonderboom is snelgroeiend, verdraagt droogte en is bestand tegen ongedierte.

 

 

 

Led-actie

Een led-lampen actie waarbij we op samenkopen led-lampen bestellen die op een milieuvriendelijke manier vervoerd, over zee en land, met sinterklaas als pakje bezorgt mogen worden zonder BTW en Invoerrechten enz. en van onze kant geen winstoogmerk. Het verlagen van de prijs heeft een heel duidelijke invloed op het koopgedrag.

Zou zo'n actie onder die voorwaarden graag bedingen. Dan hoeft er enkel nog maar de fabrieksprijs betaald te worden, wat heel wat impulsen zullen losmaken. Chinese prijzen zien er nou eenmaal beter uit.

We gaan dan ook voor zeecontainers vol!

 

 

 

Consumenten bewust maken van nanotechnologie in het dagelijks leven.

Het bewustworden van consumenten van de gevaren, mogelijkheden en onmogelijkheden van nanotechnologie. Het op zo 'n simpel mogelijke wijze uitleggen van de materie. Het bijhouden van een website, die in de loop van de tijd steeds meer consumenteninformatie zal bevatten. Het houden van lezingen, exposities e.d.
De Gentechvrij Burgers zijn beducht voor nanotechnologie.
Ten eerste, er is veel te weinig onderzoek naar gedaan voor wat betreft de gevaren.
Ten tweede; Wij zien nanotechnologie als een verlengde en meer verfijnde vorm van gentechnologie.

 

 

 

Ecobedrijvencentrum EMMA

De realisatie van een duurzaam bedrijvencentrum voor 10-20 complementaire ondernemingen met een ecologische en maatschappelijke oriëntatie. Door de keuze van bedrijven die elkaar aanvullen ipv. beconcurreren is er sprake van synergie, kostenbesparing voor div. gedeelde faciliteiten, en een betere overlevingskans voor kleinere bedrijven met behoud van diversisiteit.

De sfeervolle locatie met oude bomen is centraal gelegen binnen de singels van Enschede nabij de hogeschool . De naam EMMA voor het bedrijvencentrum staat enerzijds voor de locatie aan de Emmastraat 189, anderzijds ook voor Ecologische Mens en Milieuvriendelijke bedrijfsActiviteiten en productontwikkeling. Het huidige gebruik is een natuurvoedingswinkel, bovenwoningen en een ecologische bloemen en plantenzaak in een plantenkas.
Op de plek van de plantenkas is een duurzame en klimaatneutrale nieuwbouw gepland met een uitgekiend energie-concept (EPC waarde van < 0,5, CAVD architecten).
De kas komt terug, maar dan op het dak van de nieuwbouw.
Water speelt een grote rol in het hele gebouw.

 

 

 

Verduurzaamde caravan

Vanaf juni 2008 staat op klimaatneutrale camping Thyencamp te Hooghalen een bijzondere stacaravan, waarbij aandacht is besteed aan verduurzaming van de buiten- en binnenkant, aan duurzame energiebronnen én energiebesparing en aan het opvangen van regenwater.

Zo is de stacaravan voorzien van zonnepanelen/zonnedak met opslag van de zonnestroom, een zonneluifel, een zonnedouche, een windmolentje van ca. 300W, een sfeerkachel op bio-ethanol en een generator op biodiesel of pure plantaardige olie (PPO).
Verder is de levensduur van de ca. 20 jaar oude aluminium stacaravan aanzienlijk verlengd door het aanbrengen van houten canexelplaten waarbij een fris uitziende coating is aangebracht en waarbij weer sprake is van een goede ventilatie.

De verduurzaamde stacaravan werd gesponsord door Camping Thyencamp, MEA-adviesburo uit Dronrijp en door de Provincie Drenthe.

Ten aanzien van het thema duurzaamheid en klimaatneutraal zal de stacaravan regelmatig kunnen worden bezocht, zal de stacaravan tevens voor geïnteresseerden worden verhuurd en zullen er workshops worden georganiseerd.

 

 

 

Gentechvrije samenleving.

Het voorlichten van de burgers en boeren over gentechvrije voedingsmiddelen via de website www.gentechvrij.nl (sinds 1996, nog steeds actueel).
Verschillende ludieke acties en exposities geweest.
Enorme belangstelling media.

 

 

 

AquaBella

AquaBella is een professionele dans- en muziekvoorstelling, een watersprookje. Met de voorstelling die op een buitenlocatie wordt gespeeld is het de bedoeling ouders op te laten voeden door hun kinderen en duidelijk te maken dat het ernst is met de watersituatie, maar ook wat men daar zelf aan kan doen.

 

 

 

Houd het water schoon, verbiedt geïmpregneerd (gewolmaniseerd) hout totaal.

Door middel van het onderhouden van de website www.wolmanzouten.nl mensen bewust maken van de gevaren die aan geïmpregneerd hout, m.n. gewolmaniseerd hout, kleven. Vooral kinderen lopen gevaar, omdat dit hout wordt toegepast bij kinderspeeltoestellen, houten afscheidingen bij scholen, zandbakken worden daar mee begrenst en gevels worden er mee bekleed. Ook picknick- tafels worden van dit hout gemaakt, en daar wordt van gegeten.(Dit is trouwens bij wet verboden, alleen niet bij al bestaande tafels).
Geïmpregneerde houten waterbeschoeiingen in sloten en plassen zijn al verboden.
Het noemen van gifvrije alternatieven. Exposties en lezingen zijn gegeven.

Wat zijn wolmanzouten:

Wolmanzouten (CCA-zouten) bevatten:

- 374 g/l arseenzuur.
- 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI zuur).
- 188 g/l koper II oxide.
Wat zijn de kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:
- arseenzuur (arseen) is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht
- chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht
Deze zwartelijststoffen zijn zo gevaarlijk dat in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen ervan gezien van stofeigenschappen, zoals giftigheid. waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit . afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen. Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen.
Chroomtrioxide is ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul chroomtrioxide kan op termijn al kanker veroorzaken. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, ontwikkelingsstoornissen, doodgeboorte) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben. Arseenzuur en chroomtrioxide lossen goed op in water en kunnen ons lichaam via een drietal routes binnendringen.

- via de lucht (ademhaling)
- via de huid (aanraking)
- via het maagdarmkanaal (besmette voeding)
en zijn daarom levensgevaarlijk. Asbest is een bagatel vergeleken met deze stoffen. Enkel en alleen in Nederland al wordt jaarlijks via het gebrekkige product: geïmpregneerd hout. zo. n 300.000 kg. arseenzuur en zo. n 600.000 kg. chroomtrioxide op een ongecontroleerde manier diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht gebracht.

 

 

 

Envirodeck: milieuvriendelijke, zeewaterbestendige terras- en steigerplanken

Door het mondiaal toepassen van Envirodeck het voorkomen van verontreiniging van oppervlakte- en drinkwater door houtverduurzamingsmiddelen.
Envirodeck bewijst dat het mogelijk is om een ecologisch verantwoorde houtvervanger het esthetische karakter van hout met de onderhoudsvriendelijkheid van een kunststof kan combineren. Envirodeck heeft een natuurlijke, warme uitstraling en wordt voor minimaal 10 jaar gegarandeerd.

 

 

 

De Mobiliteitsvoetafdruk

De mobiliteitsvoetafdruk is een scan die het energie- en ruimtegebruik berekent dat nodig is voor mobiliteitsgedrag en kan slim bekijken hoe je milieuvriendelijker kunt reizen. Consumenten die willen weten hoe milieubelastend hun reis- en vervoersgedrag is, kunnen hun mobiliteitsvoetafdruk uitrekenen via www.mobiliteitsvoetafdruk.nl. Na beantwoording van enkele vragen laat de ‘Ritafdruk’ al zien wat de milieubelasting is een voorgenomen rit of reis. Met het ‘lange termijn model' kun je je vervoersbelasting over een heel jaar uitrekenen. Hiervoor worden vragen beantwoord over het aantal kilometers met verschillende vervoersmiddelen, het type vervoersmiddelen dat in bezit is en keuzes in de leefsituatie. De uitkomst toont niet alleen de jaarlijkse mobiliteitsvoetafdruk, maar laat gelijk zien waar in de persoonlijke leefsituatie winst valt te behalen.
Mobiliteit is een groot onderdeel van de totale mondiale voetafdruk. Het belang wordt de consumenten direct zichtbaar wanneer duidelijk wordt dat maar liefst 33% van de mondiale voetafdruk uit mobiliteit voort komt. Deze scan blijkt een zeer functioneel instrument om mensen op een directe wijze betrokken en verantwoordelijk te maken voor haar/zijn eigen mobiliteitsstijl. Daarnaast wordt een aanpassing/verduurzaming van het mobiliteitsgedrag direct zichtbaar en vergelijkbaar.

 

 

 

Waterkracht voor duurzaam ondernemen

Afvalinzamelaars nemen snoeihout en groenafval in van particulieren, gemeentelijke onderhoudsdiensten en bedrijven. Zij bewerken dit (verkleinen en scheiden) en transporteren het vervolgens naar een eindverwerker (composteerbedrijf). In ’s Hertogenbosch wordt het snoeiafval verwerkt tot brandstof (houtsnippers). De snippers worden in een (modulair op te bouwen) biomassacentrale door verbranding omgezet in warmte en met die warmte wordt water verwarmd. Deze warmtebron voorziet niet alleen het eigen bedrijfsproces, maar bedient ook 14 aanliggende bedrijfspercelen van warm water. Bedrijven die zich hier bij aansluiten besparen aldus op de investering van een gasgestookte installatie en krijgen de energie tegen een gunstig tarief en op basis van een langjarige overeenkomst geleverd. Hiermee wordt een stevige aanzet gegeven om de uitgifte van de bedrijfskavels aantrekkelijk te maken voor duurzaam ondernemen.

 

 

 

www.trotsopmijnstraat.nl

De website (i.o.)
1. laat álle burgers van álle Nederlandse woonstraten in eerste instantie digitaal met elkaar communiceren. Op de site maken straatbewoners zich digitaal aan elkaar bekend en geven aan zich voor de straat te willen inzetten en komen al dan niet met ideeen.

2. heeft een interactioneel deel met o.a.. de interactieve foto/filmtentoonstelling: 'goede straten slechte straten'met beelden.

3. De 'Raad van Straten' , een kerngroep van deskundigen, geeft antwoorden op vragen.

 

 

 

De oplossing

Zonne-energie is al lange tijd het beloofde land op duurzaam energie gebied.
Geconcentreerde zonne-energie (met spiegels of glas/kunststof) is al tientallen jaren de goedkoopste oplossing voor het (grootschalig)opwekken van elektriciteit.
Ervaring in de USA zie bv (EERE) en Spanje.
Deze installaties zijn ongeschikt voor veel verdere kostendaling vanwege de projectvorm, ipv de serieproduktievorm.
Ik ben voorstander van het bouwen van een soort zonne-molens, op basis van parabolische dish spiegels (zie EERE dish) met in het brandpunt een daartoe gewijzigde microturbine.
Voor een verdere uitleg en schets zie onder 8.

 

 

 

Duurzame transportroute door de delta

Door zout water te accepteren in het Volkerak-Zoommeer hoeft er geen energie meer verspild te worden om het zoute water van het zoete te scheiden bij de Krammer- en Kreekraksluizen dat wordt veroorzaakt bij het schutten van schepen. Jaarlijks scheelt dit miljoenen euro's aan energiekosten.

 

 

 

The Green Map

Wij hebben een kaart uitgebracht van Wageningen waarop alle plaatsen te vinden zijn waar biologische, fair-trade, tweede handse of streekproducten te koop zijn. Deze zijn ingedeeld in verschillende categoriën en met logootjes op de plattegrond aangebracht. De kaart heeft zowel een Nederlands- als Engelstalige zijde en wordt gratis uitgedeeld aan studenten en andere geïnteresseerden. Ook is de plattegrond gratis verspreid binnen alle studentencomplexen van Wageningen, en wordt deze gratis uitgereikt aan alle nieuwe studenten in het collegejaar 08-09. Er wordt gewerkt aan een regionale versie die gratis gegeven zal worden aan alle nieuwe inwoners van Wageningen.

 

 

 

Duurzame groene begraafplaatsen

Urnen kunnen goed ingepast worden in groene (beuken-)hagen. Snoei nissen in brede hagen en plaats daar een zuil(tje) met urn en gedenkplaat. Lanen - ook op kleine begraafplaatsen - kunnen aan beide zijden ingeplant en benut worden. Nabestaanden kunnen desgewenst de nis bladvrij houden; het snoeien kost niet veel meer dan de normale snoeiwerkzaamheden. In combinatie met kunst-objecten een meerwaarde voor bezoek.
Hiermee wordt de verstening op begraafplaasen tegengegaan. Voor het metselen van muren is veel transport en water nodig. Duurzaam groen is meestal om de hoek verkrijgbaar!

 

 

 

Sinnich Reduzum

Sinds 1994 heeft het dorp al een dorpswindmolen in gebruik.

Aanschaf van 120 zonnepanelen op de school de gymzaal en de sportkantine
Gezamelijk aanschaffen van HR-ketels (circa 40) zonneboilers (circa 15) en zonnepanelen (circa 300) voor particulieren.
Energiebesparende isolatie dorpshuizen Friens en Idaerd en sportkantine Reduzum.
Als dorp winnen besparingswedstrijd milieufederaties.
Proef straatverlichting op LED.
In planning extra kleine windmolen in combinatie met schoolbus op electrisch

 

 

 

Saving energy: a bright idea!

Wij hebben een poster laten drukken waarop enkele tips staan m.b.t. energiebesparing. De doelgroep is (internationale) studenten en de alle tips zijn voor hen praktisch toepasbaar. Ze zijn in het Engels opgesteld zodat ze ook voor internationale studenten toegankelijk zijn: deze groep is doorgaans wat minder op de hoogte van energiebesparing dan Nederlandse studenten. De posters zijn gratis verspreid op alle studentengangen en studentenhuizen.

 

 

 

Hivos Klimaatfonds

Via het Hivos Klimaatfonds kunnen organisaties en particulieren hun CO2e uitstoot compenseren. Het Hivos Klimaatfonds wil klimaatverandering tegengaan en tegelijkertijd ontwikkeling bevorderen. Via dit fonds krijgen arme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden toegang tot schone en duurzame energie. Het Hivos Klimaatfonds investeert in kleinschalige waterkrachtcentrales, biogasinstallaties en zuinige houtfornuizen. Dit biedt schone en betaalbare oplossingen die het milieu niet belasten en mensen structureel vooruit helpt.

 

 

 

Win 60 MWatt uit spuisluis IJmuiden door Osmose

Nu spuien we nog ca. 100 kuub/s brakwater uit het noordzeekanaal in de zoute zee. Uit dit zoutverschil is energie te halen gelijk aan 30 windmolens.
Dit is eigenlijk het terugwinnen van opgeslagen zonne-energie. Het is de zon die het water weer zoet maakt. Als je dit zoete water tegen een membraan laat lopen dan onstaat er een drukverschil. Een varkensblaas met zoutwater zwelt op in zoetwater. Met deze druk kan je een dynamo aandrijven.

 

 

 

Invoeren rangonderscheidingstekens

Invoeren rangonderscheidingstekens bij alle burgers. Noodzaak tot de aankoop van niet duurzame statusgoederen vervalt.

 

 

 

Fortis Zevenheuvelenloop

De Fortis Zevenheuvelenloop viert op 16 novemberg haar 25e verjaardag. De organisatie grijpt dit jubileum aan om haar evenement zo duurzaam mogelijk te organiseren.
De organisatie wil flinke milieuwinst boeken op vier aandachtsgebieden: vervoer, producten, afval en energie.

Ze weet zich hierbij verzekerd van de steun van haar sponsors en de inzet van een aantal gespecialiseerde bedrijven en organisaties. Zo heeft BECO, de Nederlandse consultancy partner van Michael Braungart en gecertificeerd uitvoerder van Cradle to Cradle projecten, onlangs een quick scan gemaakt van de Fortis Zevenheuvelenloop. Op basis hiervan heeft de organisatie een eerste plan van aanpak gemaakt. Enkele acties voor de eerstvolgende Fortis Zevenheuvelenloop:

Lopers stimuleren met de trein naar Nijmegen te komen. Dit&nbsp;jaar zullen naar verwachting zo’n 15.000 lopers gebruik maken van het speciale Zevenheuvelen-treinarrangement.
Wie buiten de regio Nijmegen woont en niet met de trein reist, betaalt een eigenvervoer-toeslag van € 5,-. De opbrengst van deze ‘ecotax’ wordt geïnvesteerd in Seven Hills Mills: windmolen(s) om duurzame energie op te wekken.
Het compenseren van de CO2- uitstoot van het Zevenheuvelen-treinarrangement.
30.000 goodiebags inclusief inhoud vervallen
zo veel mogelijk vermijden van drukwerk en de communicatie zoveel mogelijk digitaliseren; zo vervalt de jaarlijkse brochure (oplage 180.000, 24 pagina’s)
T-shirts, medailles, startnummers, bekers en flesjes e.d. zoveel mogelijk van duurzame materialen of alternatieven hiervoor (laten) ontwikkelen
catering van ecologische producten en zo veel mogelijk uit de regio
zoveel mogelijk voorkomen van afval en afvalscheiding waar mogelijk
energie en vervoer voor materialen etc. zo duurzaam mogelijk.

De komende jaren wil de organisatie hierin nog veel verder gaan.

 

 

 

Anne van den Hof

Het aanplanten van hoogstamfruitbomen langs sloten en het schoonmaken en uitdiepen van sloten. Dit is een manier om weidedieren te beschermen tegen weersinvloeden door schaduw te bieden. Sloten drogen hierdoor in de zomer ook minder snel uit waardoor de weidevogels (langer) over koel drinkwater kunnen beschikken. In de lente kunnen bloesemtochten worden georganiseerd voor toeristen en in de zomer kunnen deze (gratis) onbespoten fruit eten. Dit stimuleert mogelijk om het hele jaar door streekfruit te eten.

 

 

 

Water Bar

Water Bar is een duurzaam horeca-concept waarin water als bron van leven centraal staat. In eerste instantie is het een eetcafé waar een onze gasten een unieke horeca beleving te wachten staat (denk aan een water sommelier, watercocktails, een pure en verantwoorde menukaart en een helder, stijlvol design). Ten grondslag aan dit innovatieve horeca-concept, ligt echter een duurzame filosofie:

1) De bezoeker wordt op een positieve, persoonlijke en niet-belerende manier bewust gemaakt van water, van zijn/haar eigen watergebruik en van de wereldwijde water problematiek.

2) De Water Bar laat geen water voetafdruk achter: wij meten de hoeveelheid water die de bar in totaal gebruikt en compenseren dit door te investeren in een waterproject in een ontwikkelingsland. De relatie tussen de bar en zijn waterproject partner wordt gevisualiseerd op een interactieve website.

We starten met het opzetten van de Amsterdam Water Bar, maar het is onze droom en ambitie om Water Bars wereldwijd op te zetten. Op deze manier willen wij mensen, ideeën en projecten wereldwijd bij elkaar te brengen en aan elkaar te verbinden. Dit is de kracht van water!

 

 

 

Motor uit!

Bij brug en spoorwegovergang wordt de automobilist geadiviseerd de motor uit te zetten. Dit kan in veel meer situaties: rode stoplichten, opstoppingen, bus- en taxistandplaats etc.

 

 

 

Geld, dat gemeente overhouden van WMO, besteden aan mantelzorgers.

Het BUDGET van de WMO geheel gebruiken, zodat gemeenten het niet kunnen gebruiken om andere gaten de dichten. Door mensen veel minder huishoudelijke hulp te geven, moeten mantelzorgers, familie en buren veel opvangen, zonder daarvoor gewaardeerd te worden.

 

 

 

Ouderen logies: Doen voor groen

Door bij een groot familie logies te huren en te betalen voor het eten met elkaar kunnen zij al hun energie aanwenden om gaten te graven en deze op te vullen met geitenpoep en daaarna wat water te geven en actief te beschermen.
Dan schieten uit de zaden struiken &amp; bomen omhoog, daardoor koelt de aarde meer en meer af en ten lange leste komt het grondwater (peil) weer step-by-step omhoog.
Je doet dus mee aan een terugkeren naar duurzaam.

 

 

 

Countunit op alle kranen

Op alle kranen een digitale of analoge teller die weergeeft hoeveel liter water vanaf het openen van de kraan zijn gevloeid, Met een nulstellingsknop. Zoals bij de dagteller van je auto.
Je weet dan bij elk watergebruik hoeveel water je op dat moment al hebt verbruikt.
Het geeft veel meer inzicht in hoeveel water je bijvoorbeeld bij het douchen of tandenpoetsen verbruikt en zet aan tot minder gebruik.

 

 

 

Stichting Kledingbank Limburg

Door het inzamelen van goede gebruikte kleding en schoeisel en restpartijen, verstrekken van gratis kleding aan burgers die beschikken over een verwijzing van een erkende hulpverlener.

 

 

 

Groene Voeten Spel

Een spel met vragen over keuzes in het dagelijks leven, milieuproblematiek, economie, verdeling van voedsel, klimaatverandering,, maar ook met verzamelkaarten ('basisbehoeften' en 'groene voeten') en 'pest'kaarten ('grote voeten')... Om realistisch te spelen (welke keuzes maak jij en maak ik in het dagelijks leven en welke gevolgen hebben die voor onze voetafdruk?, of om gezamenlijk binnen het spel te bepalen welke keuzes tot de meest wenselijke wereld leiden, of... om gewoon als spel te spelen waarbij er eentje is die wint -- terwijl het daar natuurlijk niet om gaat.

 

 

 

Duurzaam: MEER dan anders!

Het projectvoorstel is een totaal-“unit”systeem voor b.v. 10 bestaande rijwoningen, ook geschikt voor grotere projecten. Eerst wordt “conventionele” energiebesparing gerealiseerd. Dit vergroot de toepassing van duurzame energie, t.w. lager temperatuurniveau, korter stookseizoen en kleinere capaciteit. Dan worden installaties afgestemd op energiebehoefte (verwarming, tapwater, elektriciteit) en duurzame energie (windenergie, zonnewarmte, zonne-elektriciteit en bodemenergie) vanuit jaarbalansen, zodat een energie-efficiënt en duurzaam project ontstaat. Lage bouwkosten bij zo veel mogelijk duurzame energie leidt tot collectieve warmtepomp, windmolen, PV dak. Bovendien is elke woning voorzien van een eigen zonneboiler/combi cv-ketel (warmtapwater en ruimteverwarming). Bodemenergie met warmtepomp dient ‘s winter als voorverwarming bij ruimte- en tapwaterverwarming; ‘s zomer wordt passief topkoeling uit de bodem geleverd. De zonneboiler werkt ‘s zomers, de warmtepomp ‘s winters. De bewoners kunnen volledig terugvallen op hun combi-cv. De woning is 75% onafhankelijk van gastoevoer. De collectieve warmtepomp, ondergrondse unit, met de bodemwisselaars is geplaatst bij de woningen. De woning heeft een digitale energiecontroller.

Voor 10 woningen:
- Investeringskosten: € 152.000,- incl. installatie en BTW, excl. subsidies en belastingeffecten.
- Besparing met huidige energieprijzen: € 6.980,- incl. BTW per jaar.
- Aandeel Duurzame Energie: elektriciteit en warmte (exclusief passieve koeling): ca. 65%.
- De Kosteneffectiviteit in vermeden CO2-uitstoot/€1000 bedraagt 69,5 kg.

 

 

 

elektrisch vrachtvervoer

Elektrisch vervoer is het enige echt schone vervoer.

Men denkt wel aan meeneemsystemen van energie om elektrisch aan te drijven zoals accu's (veel te zwaar en duur voor vrachtwagens) en waterstof / brandstofcel systemen ( veel te gering rendement, meer dan 50 % verlies tov direkte elektriciteitsdistributie plus tal van andere problemen)
Rechtstreekse elektriciteitslevering gebeurt nu bij treinen en trolleybussen.
Om rechtstreekse elektriciteitslevering aan vrachtwagens en bussen mogelijk te maken moet je rekening houden met een aantal randvoorwaarden, zoals:
routevrijheid , dus geen vaste verbinding
elektrische eisen: minimaal 2 geleiders
scheidingseisen : intelligent gestuurde geleidingsblokken van bv +/- 8 m
informatie / identificatie systemen
vrachtwagenzijdige aanpassingen,


Praktische uitvoering:
Elektrificatie van hoofdwegen d.m.v. een star profiel op circa 4,5 m hoogte boven het wegdek.
In dit profiel bevinden zich naast het elektrische distributiesysteem nog een informatiesysteem.
Voertuigen (vrachtwagens / bussen kunnen rijdend automatisch aan en afkoppelen bij iedere snelheid


Energiebron voor niet-ge-elektrificeerde wegdelen:
1/ hybride aandrijflijn (nu reeds produktieklaar o.a. Volvo en DAF)
2/ vliegwielsystemen (beperkt bereik van enkele km., maar wel schoon, bv stadsbussen)
ook te gebruiken bij kortere onderbrekingen (kruisingen-tunnels- visueel niet gewenste E-trajecten)
3/ supercondensatoren, als 2 .Voordelen:
1/ Emissievrij bij schone elektriciteitsopwekking.
2/ hogere energie-eficiency (circa 50 %)
3/ minder lawaai
4/ verkeerscontrole groter (afstand - snelheid- afremmen bij files/calamiteiten)


specifieke voordelen

a tov de trein
# spoorwegsysteem is nu al overbelast
# nieuwe spoorwegen zijn extreem duur en ingewikkeld inpasbaar
# huidige railssysteem is stadscentra gericht (ongeschikt, gezien vanuit logistiek standpunt, ongewenst (grote/gevaarlijke goederenstromen door de stads-centra), gezien vanuit stedelijk perspectief)
# treintransport is voor binnenlands vervoer erg inefficient, leidt tot veel meer overladen, is traag en zeer duur
# elektrificatie kan naadloos aansluiten bij de huidige praktijk

b tov een waterstofinfrastructuur / brandstofcellen
# waterstof is extreem explosief. rechtreekse elektriciteitsdistributie is zeer veilig
# omzetten van elektriciteit in waterstof en later (in de vrachtwagen) weer terug in elektriciteit leidt tot forse efficiencyverliezen.
# het waterstoftraject is technologisch ver van rijp, elektrificatie is hoofdzakelijk bestaande techniek, alleen fysieke delen ontwerpen.
#meenemen van waterstof in tanks is problematisch voor vrachtwagens.
# elektrificatie is blijvend vele malen beter terrorisme-proof dan waterstofsystemen
#elektriciteitstransport (over afstanden) is gemakkelijker dan waterstoftransport.


c tov ""schonere (bio) dieselmotoren ""
# roetdeeltjes: kleine deeltjes blijven vele malen langer zweven dan grotere deeltjes. (zwaartekracht is evenredig met de derde macht van de straal/middellijn, de wrijving is evenredig met de dwarsoppervlakte, dus tweede macht van de straal/middellijn).
Roetfilters halen vooral de grotere deeltjes (meer massa/minder gevaar) eruit
# stikstofoxidenvrij (bij schone opwekking)
# brandstofmix , voor elektriciteitsopwekking staan vele trajecten open: geen olieafhankelijkheid.Uitvoerbaarheid:
Siemens: niet goedkoop, wel uitvoerbaar
Aan een eventueel proeftraject wil de provincie Noord Brabant meewerken

 

 

 

Het Handigste Huishoudboekje (voor dummies)

Papieren uitgave van het (on-line) handigste huishoudboekje ter wereld, gebaseerd op de twaalf levensbehoeften. Een echte eye-opener volgens de vele cursisten dat we dagelijks "slechts" te maken hebben met twaalf producenten/dienstverleners en consumentenorganisaties! Dus ook maar met twaalf kolommetjes in je huishoudboekje voor al je uitgaven, waardoor je veel gemakkelijker kunt overzien hoe je je geld hebt uitgegeven en hoe je er mee om wil gaan, morgen en overmorgen ....

 

 

 

voedsel, geen olie

Als er voedselschaarste dreigt is het niet veranrwoord om landbouwgrond te gebruiken voor gewassen die alleen dienen om er brandstof voor auto,s van te maken.
Is het niet beter on zoveel mogelijk goede landbouwgrond te gebruiken om graan te produceren?
En dan geen voedermais voor de koeien, maar mais voor de mens, we kunnen zo ook de vleesconsumptie verminderen, graan is geschikt als alternatief, meer direct profijt van de producten. Vlees is 3 kilo voer voor 1 kilo vlees. ( gunstige berekening).

 

 

 

met een windmolen uit je dak

plaats een mini windmolen op daken van bedrijven en particulieren. deze kan dan voldoende energie opwekken om bv een huishouden van stroom te voorzien of daaraan een bijdrage te leveren. de molen kan klein genoeg zijn om geen overlast (hooguit een beetje geluid afhankelijk van de windsterkte) te veroorzaken en groot genoeg om voldoende wind te vangen.

 

 

 

Drijvende streekmarkten Amsterdam

Met ingang van 2010 (de viering van het 100 jarig bestaan van de belangrijkste Amsterdamse markten) willen we het fenomeen drijvende markt weer herintroduceren in de stad. Deze drijvende markt bestaat uit circa 12 boten, en heeft een assortiment van vers-producten uit de directe omgeving van Amsterdam (Nationaal Landschap Laag Holland, en het Groene Hart). De markt vaart en legt op gezette tijden aan bij de belangrijke woonwijken Zeeburg, IJburg, Silodam, Omval, Overhoeks, etc. Met de mogelijkheid van vaart naar en van de Dappermarkt, de Ten Katemarkt en de Albert Cuijp vergroot het de samenhang tussen de verschillende Amsterdamse markten. Het gaat om de verkoop van streekeigen versproducten, zo snel en kort mogelijk van producent naar consument. Een markt versterkt de sociale cohesie en brengt het de stad in direct contact met het plattelend. Water is in Amsterdam de aangewezen infrastructuur voor dit idee. Het is de link tussen de stad en het ommeland. Water biedt ruimte en straalt vrijheid uit en het vervoer is relatief milieu vriendelijk.

 

 

 

De Mobiele Fabriek

The Flying Dutchman (TFD) is een door de Mobiele Fabriek
ontwikkelde, op containerisatie afgestemde, mobiele productiefaciliteit, die in één procesgang puin, bouwafval en wegeninfrastructuren tot genormaliseerde halffabrikaten,
bouw- en decoratiematerialen verwerkt. Met de realisatie, de praktische inzet en commerciële exploitatie van TFD wenst De Mobiele Fabriek een concrete bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving op basis van uitgebalanceerde ecologische, maatschappelijke en economische meerwaarden.

TFD verwerkt in een nagenoeg gesloten recyclingproces puin, bouwafval en wegeninfrastructuren tot, voor 95% uit recyclingcomponenten bestaande, nieuwe halffabrikaten, bouw- en decoratiematerialen. In het hedendaagse, economische landschap is het milieu een van de belangrijkste kritische factoren voor de groei en het voortbestaan van ondernemingen. Milieuvraagstukken
kenmerken zich echter door een sterke wisselwerking tussen het bedrijfsbeleid van organisaties enerzijds en ontwikkelingen bij de ‘stakeholders’, waaronder overheden, publiek en werknemers, anderzijds; een sterk wisselend dynamisch proces, dat voortdurende monitoring
noodzakelijk maakt. Stedelijke - en industriële vernieuwingsprocessen zijn er, naast puin veroorzaakt door rampen en oorlogen, voornamelijk de oorzaak van dat onverwerkt bouwpuin het milieu wereldwijd het meest belast.

TFD is in stedelijke vernieuwingsprogramma’s van de internationaal opererende ontwikkelingsorganisatie Cordaid structureel opgenomen en zal op basis van een verricht
locatieonderzoek, volgens planning in 2009 in Lagos, Nigeria worden ingezet. Door De Mobiele Fabriek ontwikkelde rekenmodellen hebben aangetoond dat TDF in Lagos kwalitatief betere bouwproducten kan maken tegen lokale marktprijzen.

 

 

 

Water zoekt vrouw

Waterbeheer is van groot belang in ons land en gaat vrouwen evenzeer aan als mannen.
Naast de wenselijkheid van een evenredige democratische vertegenwoordiging in het beheer van deze basisbehoefte van de mens, hebben vrouwen afkomstig uit vrouwenorganisaties oog voor de genderspecifieke en sociale aspecten van waterbeheer en sanitatie. Door de gerichte werving en aanvullende training van vrouwen en mannen zijn de genderdimensie en andere duurzame ontwikkelingsaspecten in dit project verdisconteerd.

Het werven van vrouwen voor waterschapsbesturen is slechts de eerste belangrijke stap. Minstens even belangrijk is het BEHOUD van vrouwen als zij eenmaal gekozen zijn. De bedrijfscultuur, manier en tijd van vergaderen, omgangsvormen en de ‘old boys networks’ worden genoemd als oorzaak dat vrouwen weer afhaken in de besturen. Zij hebben extra steun nodig om hun plek te bestendigen. Het project bevat gerichte cursussen en netwerkmomenten om hierin te voorzien.

 

 

 

Energiewinning

In fitness-centra en sportscholen wordt door de deelnemers veel energie gebruikt om het lichaam in conditie te brengen of te houden. Deze energie wordt meestal gebruikt om apparaten in beweging te krijgen of op snelheid te brengen.
Op enkele apparaten wordt wat energie gewonnen om informatie aan de deelnemer door te geven. Andere apparaten (loop-band) krijgen energie toegevoegd om te kunnen functioneren.
Bij nagenoeg alle apparaten worden onderdelen in beweging gebracht. Door deze bewegende delen te gebruiken om een dynamo aan te drijven zou veel energie van de gebruiker terug gewonnen kunnen worden. Als tevens voor tijdelijke opslag van deze energie wordt gezorgd, kan zo'n instelling op energiegebied mogelijk self-supporting worden.

 

 

 

Lieventum Waterbespaarder

De Lieventum waterbespaarder is de goedkoopste en eenvoudigste manier van waterbesparen. Veel bedrijven hebben de waterbespaarder ontdekt als marketing tool. De Lieventum waterbespaarder verspreiden via een kaartje met eigen ontwerp.

 

 

 

Voorzuivering en voorverwarming van watervoorzieninghuishouding.

Het water dat wij dagelijks lozen heeft een warmte wat
hoger ligt dan dat er binnenkomt via de waterleiding, vooral 's-winters maar ook zomers.

Door middel van een soort sepitanck met warmtewisselaar
(dmv simpele slangen) kan het binnenkomend water voorverwarmd worden, hierdoor hoeft het het water minder verwarmd te worden voor bijvoorbeeld vaatwassers wasmachines en douches, er hoeft maar een klein temperatuurverschil tussen te zitten om voordeel te hebben.
Het afvalwater kan ook gebruikt te worden om "koude" ruimtes vorstvrij te houden.
Doordat er een soort van sepitanck gebruikt wordt, wordt het te lozen afval water al reeds voorgereinigd door natuurlijke afbraak.
PS het is geen gewone sepitanck maar beslaat diverse compartimenten die elk zijn eigen temparatuur heeft en zijn
eigen engergiebijdrage levert.

kort gezegd ik wil bewijzen dat afvalwater schoner afgeleverd kan worden en nog energievoordelen bied door warmtewisseling,
Streef naar Ideaalcomplex:
geloosde warmte wordt volledig hergebruikt voor opwarming voor gebruik warmwatervoorziening met acceptabel warmteverlies, met schoner afvalwaterlozing.

 

 

 

Inzet electrovoertuigen

Idee

Bredere inzet electrovoertuigen binnen overheidsinstanties en dienstverlenende instanties.

Doel van het idee
Voorbeeldfunctie voor duurzame energie realiseren door de inzet van electrovoertuigen te vergroten.

Beschrijving idee
Los van het klimaatveranderingsvraagstuk is bekend dat de fossiele brandstoffen op relatief korte termijn zullen opraken. Verder zijn wij in onze energievraag sterk afhankelijk van minder stabiele mogendheden.
Het provinciale wagenpark (alsmede dat van gemeenten en dienstverlenende instanties) zal daarom moeten overstappen op alternatieve brandstoffen. Door nu al de lijn in te zetten om breder gebruik te maken van electrovoertuigen kan de Provincie klimaatneutraler werken. Het bedrijf Duracar te Heerlen staat aan de vooravond van serieproductie van een electrovoertuig.

De energielevering van windenergie in de nacht kan optimaal worden gebruikt om deze energie op te slaan in de accupakketten. Dit voorkomt voor een gedeelte en wellicht toekomstig volledig, de fluctuatie in energievraag, hetgeen bij windenergie nu nog een nadelige factor is.

Daarnaast heeft de Mitsibushi Coörparation een MIEV-voertuig (volledig elektrische auto) ontwikkelt. NED-Car Born zou een wezenlijke bijdrage leveren kunnen leveren aan de productie en verdere ontwikkeling van deze techniek.

Beide initiatieven geven ook een nadrukkelijke economische impuls aan de regio, alsmede dragen zij bij aan werkgelegenheid.

Door ook nog eens slim zonnepanelen te plaatsen op de daken van deze voertuigen wordt een gedeelte van de energievraag van secundaire mobiliteitscomfort verhogende apparaten (zoals airco, navigatiesystemen, communicatieapparatuur e.d.) direct door zonne-energie geleverd.
Dit levert wederom heen hogere actieradius op van het voertuig.

 

 

 

Duurzame Goodiebox

Studenten zijn beïnvloedbaar en maken vaak tijdens hun studie keuzes die invloed hebben op de rest van hun leven. Daarom is het belangrijk om ze nu in aanraking te laten komen met duurzame producten voor alledag. Met dit pilotproject “Duurzame Goodiebox” wil het LHUMP studenten enthousiast maken om te beginnen met duurzaam consumeren en hen bewust maken van de duurzame keuzes die zij in hun leven zouden kunnen maken. Met samples van duurzame producten en een kleine hoeveelheid informatief materiaal wil het LHUMP hen een eerste handreiking geven voor een meer duurzame levensstijl. Deze goodieboxen zullen op 17 oktober, wereldaarmoededag, in Utrecht en Nijmegen gratis aan studenten worden uitgedeeld om zo de drempel om op het initiatief af te komen zo laag mogelijk te houden. Met het uitdelen van deze duurzame goodieboxen krijgen studenten, die zich normaal niet met duurzaam consumeren bezig houden, op een laagdrempelige manier een idee van wat zij voor keuzes kunnen maken; wat voor verschil zij kunnen maken voor de wereld om zich heen. De Goodiebox is voor producten en maatschappelijke organisaties een uitstekende mogelijkheid om studenten te laten kennismaken met hun duurzame producten.

 

 

 

De Groene Peelbus

Veilig vervoer voor schoolgroepen in de regio wat nu gebeurd door rijwiel en ouderen vervoer.
en het vervoer voor bovenbouw en voortgezet onderwijs naar musea en bezoekers centra wat vaak op eigen risico moet gebeuren.
deze groencar kan ook ingezet worden voor groepsbezoek en natuur tochten in de peelregio.

 

 

 

De Landelijke Genoegdag

De Landelijke Genoegdag is bedoeld om mensen te informeren en enthousiasmeren om meer te doen met minder: bewust te kiezen voor genieten van eenvoudig leven door in alle opzichten duurzame keuzes te maken. Deze dag zal twee maal per jaar georganiseerd worden, telkens in een andere provincie. De locatie is duurzaam, natuurrijk en beschikt over slaapplaatsen, zodat ook bezoekers uit andere delen van het land er bij kunnen zijn zonder op de auto aangewezen te zijn. Daarnaast is er, door de opzet van provincie naar provincie te trekken, ruime aandacht mogelijk voor lokale initiatieven.

De Landelijke Genoegdag biedt activiteiten zoals:

1. Kennismaken met Genoegteams (voorheen consuminder-kringen), ook voor Gemeenten / schuldhulp-bureaus
2. Workshops zoals:
* dat maak ik lekker zelf (kaarsen , fietsband plakken, haren knippen, e.d.)
* budgetteren kun je leren
* consuminderen met kinderen
3. Praktische lezingen door o.a.:
* redacteuren van het blad Genoeg
* Marieke Henselmans
* Erica Verdegaal
* Jeanine Schreurs
4. Kinder-activiteiten
5. Cabaret met Arie Vuyk
6. Weggeefkraam
7. Boekenruilbeurs
8. Intekenlijst met oproepen, bijv. huizenruil, diensten gezocht en aangeboden
9. Deel je favoriete ‘meer met minder’-tip
10. Enzovoorts!

 

 

 

Participatief ingerichte Groene schoolpleinen

Om beperkt contact met de natuur door de jeugd in de stad tegen te gaan en voor meer groen in de wijk te zorgen, hebben diverse gemeentelijke organisaties de handen ineen geslagen om het project groene schoolpleinen gezamenlijk uit te voeren. Met de schooldirecteuren, enkele leerkrachten én kinderen is een plan voor een groene herinrichting van het schoolplein gemaakt dat nog dit jaar uitgevoerd zal worden. Op het nieuwe, groene schoolplein (oorspronkelijk stenen en asfalt) komt ruimte voor natuurlijke speelaanleidingen (b.v. boomstammen), natuur en milieu educatie, spetterplassen, groene chillplekjes etc. Dit heeft 'Buitenkans; participatieve groenprojecten' vervolgens in een tekening gevangen en door de kinderen en docenten is goedgekeurd. Het plan wordt in het najaar gerealiseerd.

leuke bijkomstigheid in dit project is dat de twee scholen voor het project startte niet echt met elkaar communiceerden. Zo is de term 'Groen verbroederd' ontstaan.

Daarnaast wil de gemeente de (eventuele) baten van een groen schoolplein onderzoeken en in 2009 publiceren. Met de uitkomsten van het onderzoek en een goed voorbeeld achter de hand wil de gemeente in de toekomst vervolgens wellicht meer groene schoolpleinen realiseren. Met de docenten en de kinderen natuurlijk. (zie ook www.groenjaar.nl onder het kopje groene schoolpleinen of http://www.stadskrant.mediarotterdam.nl/onderdeel.php?id=974&editieID=82 voor meer informatie)

 

 

 

De Toekomst is aan jou! Oriëntatie op je persoonlijke ontwikkeling

We hebben een project ontwikkeld met als hoofdmoot een cursus oriëntatie op (betaald)werk voor vrouwen op het platteland. we reiken een aanzienlijke groep vrouwen nieuwe perspectieven aan en leveren daarna tegelijkertijd een bijdrage aan de revitalisering van het platteland.

 

 

 

Minor International Entrepreneurship & Development

In een halfjarig onderwijsprogramma wordt vanaf september 2008 aan bachelorstudenten van de verschillende faculteiten van de TU Delft onderwijs aangeboden over ontwikkelingssamenwerking en ondernemen.

Een dergelijke multiculturele setting vraagt aandacht voor de volgende issues: Hoe beïnvloeden verschillende culturele wereldbeelden het ondernemingsproces? Hoe zijn de verschillen tussen rijke en arme landen ontstaan? Wat is eigenlijk meer en minder “ontwikkeld” en vanuit welk perspectief geldt dat? Zijn het wel altijd hulpbehoevende gebieden of kunnen we ze in het algemeen beter beschouwen als gelijkwaardige partners met afwijkende behoeftepatronen?

De studenten die het onderwijs volgen, ontwikkelen een visie op ontwikkelingsproblematiek en de rol van technologie en ondernemen hierin. Deze visie stelt de studenten in staat om in een internationale context vanuit de MVO-gedachte te werken.

Parallel aan het onderwijsprogramma worden multidisciplinaire studentenprojecten opgezet. Studenten werken bijvoorbeeld in Sierra Leone aan een waterkrachtcentrale, in Ghana aan een fiets waarmee gehandicapte mensen aan de straathandel kunnen deelnemen en in Zuid Afrika aan een fabriek om “duurzame” slippers te produceren waarbij de winst terugvloeit naar de duurzame ontwikkeling van het gebied.

 

 

 

LED lampen

Veel reclame voor de goedkope en millieu sparende LED lampen.

 

 

 

Heartlands

Via educatieve middelen (brochures, TV documentaires etc..) het Nederlandse publiek bereiken over de bedreiging van diersoorten die op uitsterven staan.
De gehele problematiek daarvoor in kaart brengen en mensen aanreiken hoe ze kunnen helpen.

 

 

 

EcoFutura

EcoFutura onderzoekt of het teelttechnisch mogelijk en rendabel is groenten en vis op grootschalige wijze in één kas te telen met een gesloten teeltsysteem voor beide producten.
In plaats van bron- of leidingwater, wordt regenwater van de kassen gebruikt om de vissen in te kweken. Het spuiwater van de visteelt (normaal gesproken geloosd op riool of oppervlaktewater) wordt voedingswater voor de groente in de kassen. De CO2 die de vissen uitademen wordt door de planten opgenomen voor de groei. Bovendien wordt de restwarmte die de kas genereert benut om het water in de visbassins op de optimale temperatuur te houden.

 

 

 

wandellooprenhinkel

bewust worden van eigen lichaam en het mile