Jurering initiatieven Duurzame Dinsdag 2006
Thema: Klimaat, waar steek jij je energie in?

Op Duurzame Dinsdag – de eerste dinsdag van september – zullen weer vele initiatieven worden aangeboden aan de regering. Ditmaal zal minister-president Balkenende het koffertje in ontvangst nemen. Het thema voor dit jaar is: “Klimaat, waar steek jij je energie in?” Initiatieven die een relatie hebben met klimaat en energie in brede zin kunnen worden opgenomen in het koffertje.

Dit jaar zullen de initiatieven voor het eerst worden bekeken door een jury. De jury bestaat uit mensen die de 3 P’s (people, profit, planet) en de overheid vertegenwoordigen. De jury zal uit de aangemelde initiatieven de 5 beste of meest inspirerende initiatieven selecteren. Deze initiatieven worden op Duurzame Dinsdag zelf extra onder de aandacht gebracht. Zij worden apart van het koffertje aangeboden aan minister-president Balkenende. Aan de jurering is verder geen prijs verbonden, maar wel extra media aandacht en extra aandacht voor het initiatief op Duurzame Dinsdag zelf.

Aanmelding initiatieven & voorselectie
Initiatiefnemers kunnen hun initiatief aanmelden op de website van Duurzame Dinsdag (www.duurzamedinsdag.nl). Daar is een formulier beschikbaar dat zij in moeten vullen. Initiatiefnemers moeten de volgende vragen beantwoorden:

• Naam initiatief
• Is het project al eerder in het koffertje aangeboden aan duurzame dinsdag?
• Past uw project binnen het thema 'Klimaat, waar steek jij je energie in?'
• Naam initiatiefnemer(s)
• Soort organisatie (keuzemogelijkheden: individu, vrijwilligersorganisatie, non-profit organisatie, profit organisatie, overheid of anders, namelijk)
• E-mail adres
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Website
• Omschrijving initiatief (max. 150 woorden)
• Voeg eventueel een plaatje of uw logo in
• Doelgroep (keuzemogelijkheden: onderwijs, burgers, bedrijven of anders, namelijk)
• De fase waarin uw initiatief zit (keuzemogelijkheden: verkenning, voorbereiding, uitvoering, evaluatie of follow-up)
• Wat heeft u nodig om uw project verder te brengen (anders dan geld)?
• Wat is het grootste knelpunt op dit moment?
• Wat is het beoogde effect van uw project?
• Heeft u een voorstel voor het thema van Duurzame Dinsdag 2007?

Een eerste selectie vindt al plaats via dit invulformulier. Initiatieven die al eerder in het koffertje opgenomen zijn geweest en initiatieven die geen relatie hebben met het thema kunnen niet worden aangemeld.

De jurering
Initiatieven die worden aangemeld voor 8 augustus 2006 worden door de jury bekeken. Initiatieven die later worden aangemeld dingen helaas niet meer mee voor de juryprijs, maar kunnen wel worden opgenomen in het koffertje voor Duurzame Dinsdag.

Op 1 augustus zullen alle initiatieven die zijn aangemeld op de website worden verzameld. Medewerkers van een van de deelnemende organisaties aan Duurzame Dinsdag zullen de initiatieven ordenen en zonodig redactioneel aanpassen. Gedurende dit proces zal een eerste selectie plaatsvinden aan de hand van de geformuleerde criteria. Deze selectie heeft praktische redenen, en is niet doorslaggevend voor de jury.
Na de ordening, redactie en selectie krijgen de leden van de jury alle initiatieven toegezonden om ze te kunnen beoordelen.

In de week van 21 augustus zullen de juryleden in een vergadering besluiten welke 5 initiatieven zij het beste of het meest inspirerend vinden. Het staat de juryleden daarbij vrij om af te wijken van de eerste selectie die gemaakt is door de organisatoren van Duurzame Dinsdag. Het staat de jury ook vrij om – indien zij dat nodig acht – af te wijken van het aantal initiatieven dat zij uiteindelijk selecteert. Tevens staat het de jury vrij om een initiatief dat niet geheel voldoet aan alle criteria toch onder de aandacht te brengen door middel van een bijzondere vermelding.

Criteria voor jurering
Jurering van de aangemelde initiatieven zal niet eenvoudig zijn. Er kan veel variatie zijn in herkomst van de initiatieven, in de schaal en reikwijdte en de professionaliteit. De initiatieven kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van particulieren en van bedrijven. De initiatieven kunnen ook in heel verschillende fases zitten, van een idee voor een initiatief tot een volledig draaiend project.
Het is niet de intentie van de organisatie om voor elke categorie initiatiefnemers of voor elke fase van de initiatieven een aparte top 5 te maken.
De jury zal uit alle initiatieven een keuze maken voor die initiatieven die naar hun mening het meest inspirerend zijn. Daarbij zal de jury uiteraard letten op de mate waarin de initiatiefnemers kunnen beschikken over middelen om hun initiatief te verwezenlijken. Die verschilt immers aanzienlijk tussen bijvoorbeeld particulieren en bedrijven.

De volgende criteria spelen bij de jurering een rol:

• Past het initiatief binnen het thema ‘Klimaat, waar steek jij je energie in?’

• Doet het initiatief recht aan de 3 P’s van duurzaamheid? (people, profit, planet)
NB: volgens de website: “Van de drie P’s (people, planet, profit) staat dit jaar de profit centraal. Wat levert duurzame ontwikkeling ons op ten behoeve van het klimaat? Wat zijn goede ideeën van en voor burgers?”

• Is het initiatief uitvoerbaar?
(Kosten – baten analyse, heeft het de potentie om daadwerkelijk gerealiseerd te worden?)

• Is het initiatief ook bruikbaar voor anderen?
Bijvoorbeeld voor andere organisaties, in andere steden, in andere bedrijven? Heeft het de potentie om verder te groeien?

• Is het een initiatief dat anderen (burgers, bedrijven, overheid) kan aanspreken en aan het denken kan zetten?
Als de doelen van het initiatief begrijpbaar en aansprekend zijn is dat een reden voor mensen om een bijdrage te leveren aan het succesvol maken van het initiatief.

• Zitten er vernieuwende kanten aan het initiatief?
Een initiatief hoeft niet per se vernieuwend of innovatief te zijn, maar het is wel leuk als het vernieuwende aspecten heeft. Bijvoorbeeld een nieuwe vorm van samenwerken die er wellicht voor kan zorgen dat het initiatief veel breder inzetbaar is.

Initiatieven die zijn ingediend namens de partnerorganisaties zijn uitgesloten van deelname, maar kunnen wel worden opgenomen in het koffertje.

Over de uitslag en de beslissing van de jury wordt niet gecorrespondeerd.