Duurzame Dinsdag 6 september 2005 - Verslag

In aanwezigheid van ruim 140 mensen nam minister Rita Verdonk, namens het kabinet, op Duurzame Dinsdag het Duurzame Koffertje 2005 in ontvangst. In dit koffertje zaten bijna 80 initiatieven en meer dan 50 voorstellen, wensen en ideeën van Nederlandse burgers en organisaties. Het ging bij deze zesde editie van Duurzame Dinsdag om de relatie tussen duurzame ontwikkeling en de multiculturele samenleving.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel belangstellenden als mensen die initiatieven voor het koffertje hadden ingediend, druppelden tot 11.00 uur binnen. Dagvoorzitter Marieke van de Werf heette iedereen welkom, waarna ze de sprekers het woord gaf.

Sprekers
• IVN Voorzitter Peter Rombouts heette de aanwezigen welkom namens de organisatie en onderstreepte het belang van een platform waar initiatieven en ideeën die in de maatschappij leven, onder de aandacht gebracht worden van de landelijke politiek. Hij benadrukte dat ondersteuning vanuit de landelijke politiek nodig is om initiatieven vanuit de samenleving te realiseren. Hij refereerde aan Duurzame Dinsdag 2004 en de voortvarende wijze waarop minister Dekker de inhoud de initiatieven onder de aandacht heeft gebracht van de Kamer en zei te verwachten dat ook minister Verdonk de initiatieven uit het Duurzame Koffertje zou doorgeven, stimuleren en begeleiden.

• De tweede spreker was prof. dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan het Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht en hoogleraar milieumanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij ging in op het duurzaam ondernemen in internationaal perspectief en de sociale dimensie van dit ondernemen. Ze vertelde over haar ervaringen met een twintigtal internationale bedrijven waaronder Shell en Heineken. Wat zijn de problemen waar je als bedrijf tegen aan loopt, hoe kunnen ze eventueel worden ondervangen of opgelost, dit alles in het licht van duurzaam produceren en uitgaande van de profit, people en planet gedachte.

De heer Oostra, Directeur-Generaal van het ministerie LNV sprak als derde. Hij gaf een toelichting op ‘Decade of Education on Sustainable Development’ en legde de nadruk op feit dat duurzame ontwikkeling geleerd moet worden: leerelement.


Marianne Horsman, voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad ging tenslotte in op het onderwerp duurzaam samenleven, één van de drie strategische themavelden van de NVR. De NVR meent dat het een goede zaak zou zijn als er een interdepartementale commissie voor Duurzame Ontwikkeling op nationaal niveau tot stand zou komen.

 

Tafelgesprekken
In de zaal stonden ongeveer 15 tafels waarover de 140 deelnemers zich hadden verdeeld. Iedereen stelde een aantal vragen op en besprak die met zijn of haar tafelgenoten. Zo leerden ze van elkaar en deden de initiatiefnemers ideeën op om hun initiatief verder te brengen. Uiteindelijk kwamen de tafelgenoten tot een aantal vragen voor het kabinet en de Tweede Kamer die ook aan minister Verdonk overhandigd werden. Deze vragen verschijnen binnenkort op deze website.

Initiatiefnemer 2004
Voordat het koffertje overhandigd werd aan de minister interviewde Marieke een initiatiefneemster van vorig jaar, Margje Vlasveld. Zij heeft een lokaal kenniscentrum voor duurzame ontwikkeling en burgerinitiatieven op poten gezet. Haar zijn financiële beloftes gedaan die (nog) niet of gedeeltelijk zijn nagekomen. Een initiatief daadwerkelijk volbrengen is een kwestie van heel veel praten, lobbyen en moed houden! Voor verdere informatie over haar initiatief, kijk op www.ideewinkel.nl.

Overhandigen koffertje
Jurr van Dalen (Algemeen Directeur IVN) eindigde zijn toespraak met een aantal concrete vragen en aandachtspunten die het kabinetsbeleid ten aanzien van duurzame ontwikkeling kunnen versterken.

Hierna overhandigde hij minister Verdonk het Duurzame Koffertje. Hij vroeg de minister om een terugkoppeling van Duurzame Dinsdag en de initiatieven in februari 2006. En niet zonder resultaat…

Fietsvriendinnen
Cabaretière Funda Müjde bracht het initiatief Fietsvriendinnen (allochtone en autochtone vrouwen samen op de fiets en elkaar leren kennen) op een ludieke manier onder de aandacht van de minister. Zij vroeg de minister zich in te zetten dit initiatief in te voeren bij meer gemeenten. De minister heeft toegezegd dat zij op 8 maart, internationale vrouwendag, samen met de cabaretière op de fiets stapt. Dit als startsein voor het project in andere gemeenten.

Resultaten
Niet eerder zijn er op Duurzame Dinsdag zulke concrete toezeggingen door een vertegenwoordiger van het kabinet gedaan.

Minister Verdonk beloofde:
• de inhoud van het Duurzame Koffertje in de ministerraad te bespreken;
• in februari 2006 terug te koppelen met de organisatie van Duurzame Dinsdag 2005 wat er met de ingediende initiatieven en aanbevelingen t.a.v. het beleid rond duurzaamheid gebeurd is of gaat gebeuren;
• in het kader van het project fietsvriendinnen op 8 maart 2006 samen met cabaretière Funda en een heleboel andere vrouwen op de fiets te stappen.

 

Minister Verdonk was zeer positief over het feit dat zij gevraagd is het koffertje in ontvangst te nemen en blij met de initiatieven en ideeën in het koffertje, de bagage voor een duurzame samenleving. Ze gaf aan dat duurzaamheid één van de pijlers van het beleid van het kabinet is. Klik hier voor haar toespraak

Kortom, een zeer geslaagde dag: druk bezocht, heel veel ingediende initiatieven en positieve berichten van de minister.