Velp, Etten november 2004

Nederland kent een hoge mate van verstedelijking en is dichtbevolkt. Mede door de bouw van extra woningen, nieuwe wegen, nieuwe natuur en recreatievoorzieningen is de schaarse ruimte de afgelopen jaren steeds intensiever gebruikt. De trend is dat het bebouwde oppervlak in Nederland de komende jaren steeds verder zal toenemen als gevolg van bevolkingsgroei, woningbouw en werkgelegenheid. In de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit kiest de overheid voor het versterken van de gangbare economische waarden door van Nederland een sterk concurrerende en dynamische economie te willen maken. De regering gaat ervan uit dat de economische groei gediend is bij een groei van niet duurzame mobiliteit ten koste van groen. De Nota Mobiliteit legt accent op mobiliteit als middel voor productie.

Omdat het voortbestaan van de aarde als leefbare planeet alles waard is, willen ondergetekenden, organisaties, individuen, (deel-)overheden, politieke partijen en bedrijven, die duurzame ontwikkeling van het grootste belang vinden, dat we met ons allen doen wat nodig is voor duurzame ontwikkeling.

Ondergetekenden constateren dat de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit, die de Ministers hebben aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, duurzame ontwikkeling onvoldoende waarborgen. "Ruimte voor beweging" en "Ruimte voor ontwikkeling", de ondertitels van deze beleidsdocumenten, zijn te eenzijdig gericht op traditionele economische ontwikkeling allťťn.

Ondergetekenden vinden de gekozen benadering van de overheid te beperkt en zijn van mening dat de traditionele economische benadering van de ruimtelijke inrichting van Nederland risico's oplevert voor de gevoelige ecologische systemen. Deze ecologische systemen reageren immers traag maar wel onherroepelijk op nieuwe ontwikkelingen. Ondoordachte aantasting van deze systemen leidt tot blijvende schade, terwijl de ecologie juist moet worden hersteld. In al het beleid voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit zou duurzame ontwikkeling het enige doel moeten zijn. Generaties na ons moeten ook in hun behoeften kunnen blijven voorzien. Technische oplossingen helpen, maar niet genoeg en niet op tijd. Een milieubewuste leefstijl is nodig. De nota's zouden veel meer dan nu moeten worden gestoeld op het uitgangspunt duurzaam samen leven. In de nota's dienen daartoe veel beter dan nu duidelijke definiŽringen te staan ten aanzien van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling.


Economische groei kan, mits deze een hersteleconomie is i.p.v. de huidige consumptiegerichte reclame-economie. Ondergetekenden willen een duurzame economie die rekening houdt met de beperkingen van de aarde en die het welzijn van alle mensen beoogt.

Laten we nu ernst maken met Duurzame Ontwikkeling en NMP4, en "Vaste Waarden, Nieuwe Normen" implementeren in de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit. Deze dienen volledig te worden ingezet om die doelstelling te realiseren, namelijk:

"Economische groei mag niet ten koste gaan van het milieu"

De "Coalitie voor Duurzame Ontwikkeling" doet een beroep op de overheid om alsnog werk te maken van duurzame ontwikkeling en vraagt om de nota Ruimte en de nota Mobiliteit hierop aan te passen.

"Duurzame ontwikkeling wordt gezien als een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij de mogelijkheden van de toekomstige generaties in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. (Brundtland)

De leefwijze van vooral de Westerse mens is het grootste struikelblok bij duurzame ontwikkeling. (VN secretaris generaal Kofi Annan)