Willem Hoogendijk , Stichting Aarde

 

 

Nederlandse vrouwenorganisaties houden zich reeds decennialang met mondiale duurzame ontwikkeling en armoede bestrijding bezig. Leidraad hierbij is een integrale aanpak en participatie van alle Major Groups zoals verwoord in Agenda 21. Volgens de verklaring van Rio (1992) en andere internationale overeenkomsten heeft de Major Group vrouwen binnen mondiale duurzame ontwikkeling een sleutelrol (te vervullen). Enkele concrete initiatieven zijn:
• Women for Water, Water for Women partnership
• WECF network (Women in Europe for a Common Future)
• Verschillende vrede en veiligheids initiatieven vanuit de vrouwenbeweging
Hiervan zijn verschillende stukken in het koffertje opgenomen:

 

Nederlandse Vrouwen Raad

 

 

Gezondheidszorg zou je niet aan 'de markt' moeten overlaten. Het is een te belangrijk goed wat gewaarborgd moet blijven door een overheid die voor álle mensen staat.
Willeke Verwoerd

 

Huurwoningen voor de minder bedeelden in deze maatschappij kunnen niet gebouwd worden met marktwerking. Dan krijgen we namelijk krottenwijken. Daarom: huurcorporaties dienen hun sociale verantwoordelijkheid te nemen en te blijven voorzien in huurwoningen voor de minder bedeelden. Veranderen in de grootste vastgoedmagnaten van Nederland heeft een duurzame samenleving geen baat bij.
Pieter de Jong

 

Vanuit De Lokale Agenda 21 is een meetinstrument voor gemeenten in Nederland op het terrein van Duurzaam Samenleven ontwikkeld: de zg. duurzaamheidsmeter. Ik pleit er sterk voor dat deze duurzaamheidsmeter ook bij de landelijke overheid als leidraad gebruikt wordt op de terreinen van huisvesting, aanschaf van goederen en in het emancipatiebeleid.
Francine Thielen-Tonnaer

 

 

Differentiatie is de enige echte basis voor een duurzame samenleving.
Voorwaarden:
Er moet continu gecontroleerd worden of alle groepen in de samenleving bereikt worden.
Er moet continu gecontroleerd worden of alle groepen in de samenleving betrokken zijn bij het opstellen van beleid.
Er moet continu gecontroleerd worden of het uitgevoerde beleid een rechtvaardige uitwerking heeft voor de verschillende groepen in de samenleving.
Gender mainstreaming is geen eenmalige actie, maar een structurele manier van werken.

VeM, centrum Vrouw en Milieu

 

 

Generaal Pardon voor gezinnen met kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven.
Hanni ten Brink-Oor

 

Duurzaam samenleven, de kracht van diversiteit
Tijdens een workshop van de NVR over duurzaam samenleven noemde één van de deelnemers “de kracht van diversiteit” als belangrijk aspect voor duurzaam samenleven (hierbij wordt o.a voldaan aan de Brundtland definitie voor Duurzame Ontwikkeling).
In het leven is het belangrijk om als mensen te leren onderdeel te zijn van een geheel. De mens is deel van de natuur. Al haar doen en laten heeft invloed op elkaar en de omgeving. We leren voortdurend van elkaar, vooral als we jong en open zijn. Dat geldt voor ieder mens, in welke culturele inbedding hij/zij ook is geboren.

Wij zenden u hierbij een manifest voor duurzame ontwikkeling en de doelstelling van Stichting Leven met de Aarde. Het zou de moeite waard zijn om in een project deze doelstelling in multiculturele setting te bespreken, omdat het een aanleiding kan zijn elkaar beter te leren kennen en te zoeken naar wat ons bindt.
Het Nederlandse beleid is erop gericht om mensen uit andere culturen die Nederlander willen worden aan te passen aan de Nederlandse situatie. Nederland zelf is echter een levende cultuur, die ook haar ontwikkeling doormaakt.
Van oudsher kwamen hier mensen die goede en minder goede zaken brachten. De goede zaken, die zich bewezen, bleven. Sommigen slaagden er zelfs in bewustwording te laten ontstaan van de kracht van het individu binnen een gemeenschap en de menselijke individuele vrijheid, zonder daarbij misbruik te maken van macht of economische belangen. Helaas zijn er ook vele krachten die niets te maken hebben met onbaatzuchtigheid.
Nu komen hier mensen bij elkaar met allerlei overtuigingen die lijken te botsen. De kunst is om te leren inzien dat dit botsen berust op misverstand. Wij hebben allen belang bij respect voor elkaar en de individuele vrijheid en het leven. Het leren delen van de mogelijkheden die de Aarde biedt. Die oefening zullen allen moeten maken. Nederlanders en andere Nederlanders. Naast de vrijheid van het individu hoort de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het geheel.
Terecht kwam vorige week in het nieuws dat wij Nederlands meer moeten beseffen welke grote bijdrage de burgers met een andere culturele achtergrond brengen aan het welzijn in ons land. Het onderwijs zou daar van meet af aan op in moeten spelen en dankbaar accepteren aanleren.
Het gaat erom samen te leven. Dat betekent, dat ieder mens benaderd kan worden als een vrij individu met autonome keuze maar ook dat ieder mens een bijdrage levert aan het geheel. Nu hebben wij de indruk dat de overheid ons ziet als consumenten met slechts een economische betekenis. Vaak lijkt alleen ons besteden belangrijk, niet eens ons bestedingspatroon. Daardoor krijgen alle Nederlanders het gevoel als mens niet serieus genomen te worden.
Ter gelegenheid van duurzame dinsdag zouden wij u een paar vragen willen stellen:

 1. Heeft u een verklaring voor het feit dat verschillende culturen gewelddadig tegenover elkaar lijken te staan, terwijl buren van verschillende huize vaak vredelievend en goed samen leven?
 2. "Respect voor elkaar gaat samen met respect voor natuur en landschap". Hoe kan de overheid zelf het respect voor elkaar samen met het respect voor natuur en landschap (De natuur zijn wij) waarborgen?
 3. Hoe kan de overheid vragen om respect voor elkaar, terwijl zij zelf geen echte oplossing heeft voor mensen die "uitgeprocedeerd" zijn. Dit zijn vaak broeders en zusters van de oude en nieuwe Nederlanders.
 4. Hoe staat u tegenover het beleid van de EU om van de lidstaten één grote arbeidsmarkt te maken, waardoor mensen uit lage lonenlanden werken voor gemeenschappen waarin voornamelijk hogere lonen worden betaald. Zou het niet beter zijn wanneer die mensen in hun eigen land proberen mee te helpen aan de opbouw? Heeft dit met de huidige regelgeving geen rechtsongelijkheid tot gevolg?
 5. Hen toelaten om economisch gewin is toch meten met twee maten?
 6. Wat doet het ministerie om versneld een gelijkwaardige beloning voor arbeid te realiseren binnen de EU en binnen de VN en daarbij duurzaam produceren te bevorderen?
 7. Hoe kunnen oude en nieuwe Nederlanders samen leren dat respect voor elkaar samen gaat met respect voor de omgeving, dat allen deel zijn van de natuur?
 8. Wat wordt gedaan om processen die het elkaar leren kennen en te respecteren bevorderen, te versterken?
 9. Wat wordt gedaan om gezamenlijke hoogtepunten te benoemen en te vieren?
 10. Waarom moet men bij de plechtige naturalisatie het Wilhelmus zingen? Is het niet beter om samen het wereldburgerschap te benadrukken? Bijvoorbeeld millenniumdoelstellingen uit het hoofd leren en de persoonlijke betekenis hiervan samen beseffen? Volksliederen scheppen, als het gaat om wereldburgerschap, afstand. Zij benadrukken het verschil tussen wij en zij en bevorderen competitiedrang, terwijl het menszijn en het leven met de aarde centraal zou moeten staan. Het is dus erg belangrijk dat de setting waarin dit gebeurd helder is en dat de betekenis van het zingen van het Wilhelmus duidelijk is en uit vrije wil geschied.
 11. Kleinschalige bedrijvigheid door allochtone ondernemers wordt vaak niet gewaardeerd door banken. Zij worden aangemoedigd om bedrijfsmatige planning toe te passen en geld te lenen. Kunnen deze kleinschalige bedrijven niet beter ten voorbeeld gesteld worden aan Nederlandse bedrijven? Nu worden zij kennelijk als “minderwaardig” gezien, terwijl er vanwege de kleinschaligheid, het sociale overzicht, de relatieve onafhankelijkheid, juist een groot duurzaamheidaspect aan zit.
 12. Steunt u een project voor gemeenschappelijk besef van bewustzijn voor duurzaam samenleven?

Wij hopen dat u deze vragen beantwoordt en ze ziet als bijdrage aan bewustwording voor duurzaam samenleven.
Leden van de coalitie voor DO
Stichting Leven met de Aarde,

 

Op verzoek van het Platform Gezondheid en Milieu lever ik onderstaande petitie aan voor het koffertje. Deze petitie was en is gericht aan het ministerie van VROM. Gezien het belang van integraal beleid is het wenselijk dat ook andere ministeries, waaronder die van mevrouw Verdonk, op de hoogte zijn van de ernst van de situatie. Ook projecten en programma's die met alle meedelanders worden opgezet, lijden. De petitie is inmiddels ondertekend door 60 organisaties. 
Petitie
Aan: De leden van de Commissie VROM der Tweede Kamer
Staatssecretaris P. van Geel
Betreft: Subsidies Maatschappelijke Organisaties Milieu (SMOM)
Geachte bewindvoerders,
Wij maken ons ernstig bezorgd over de steeds krapper wordende middelen voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling.

 • Via Senter Novem vernemen wij, dat het totale bedrag aan subsidieaanvragen van maatschappelijke organisaties voor activiteiten inzake milieu en duurzame ontwikkeling in 2004 de beschikbare middelen in het kader van de SMOM met een factor 8 overschreed. Niet alleen de bezuiniging op de SMOM, maar ook bezuinigingen op andere departementen, provincies en gemeenten spelen hierin mee. Verder speelt mee dat de nieuwe subsidieregeling SMOM die in 2004 is ingegaan, nadrukkelijk ook voor andere dan milieuorganisaties is opengesteld. Dat heeft ertoe geleid dat ook vanuit andere maatschappelijke groeperingen meer voorstellen zijn ontwikkeld voor initiatieven op het terreien van milieu en duurzame ontwikkeling.
  Wat betreft de SMOM moeten wij constateren dat het overgrote deel van dit maatschappelijke initiatief, volgens Senter Novem vrijwel allemaal goede tot zeer goede projecten, niet kon worden gehonoreerd. Niet alleen voor organisaties, die het bevorderen van een goed milieu als kernactiviteit hebben, maar ook voor de vele andere maatschappelijke organisaties, die milieu en duurzame ontwikkeling een plek willen geven in hun activiteiten, is dit uitermate zorgwekkend.
 • In het bijzonder kleine, gespecialiseerde organisaties zijn vrijwel volledig op de SMOM aangewezen. Door de steeds krappere middelen dreigen hun specialistische kennis en de ondersteuning die zij aan burgers en lokale groepen bieden te verdwijnen.
 • Grotere organisaties, die een beroep kunnen doen op de Postcodeloterij, worden eveneens getroffen, omdat de SMOM projecten niet gemist kunnen worden wegens de bij de Postcodeloterij geldende verplichting tot andere bronnen van inkomsten tot tenminste een miljoen Euro.
 • Niet-milieuorganisaties zijn vaak cruciaal voor implementatie en integratie van milieu – en duurzaamheidsbeleid, evenals voor de noodzakelijke verbreding van het draagvlak voor milieumaatregelen. Onder de huidige omstandigheden kan een veel te klein percentage van waardevolle initiatieven worden gehonoreerd.

De huidige ontwikkelingen resulteren in een kaalslag op het maatschappelijke middenveld, waardoor het voor duurzame ontwikkeling zo noodzakelijke transitiebeleid ernstig wordt belemmerd. Immers, juist het maatschappelijke middenveld en de non-profit sector in al zijn diversiteit zijn de motor van maatschappelijke innovatie. Omdat zij burgers vertegenwoordigen, in al hun rollen, belangen, deskundigheid, netwerken en creativiteit. Omdat zij pionierswerk doen en omdat zij opkomen voor belangen van burgers buiten de markt. Omdat zij nieuwe wegen inslaan, nieuwe coalities vormen en alert zijn op nieuwe problemen. Omdat zij burgers voor burgers zijn.
Onder de huidige omstandigheden zien organisaties zien zich ook steeds meer gedwongen, hun projecten te enten op prioriteiten in het regeringsbeleid. Inplaats van signalerend, alarmerend en agendavormend, worden zij agendavolgend en lijkt het erop dat ze niet meer mogen zijn dan goedkope uitvoerders van het kabinetsbeleid. Is dat wat VROM bedoelt met een beleid, dat dichter bij de burger staat?
Kunnen burgers in het vervolg alleen maar via reactieformulieren, overheidswebsites en geregisseerde ad hoc bijeenkomsten reageren op en participeren in het beleid?
Een schoon, veilig en gezond milieu is een publiek goed, over de kwaliteit waarvan burgers en burgerorganisaties belangrijke inbreng leveren aan de beleidsmakers. Gespecialiseerde organisaties doen pionierswerk in het werken aan oplossingen voor hardnekkige milieuproblemen en het hoog op de politieke agenda houden van milieu en duurzame ontwikkeling. Lokale groepen zijn zich, beter dan wie ook, bewust van het ‘implementatiegat’, de kloof tussen beleid en praktijk. De waakhondfunctie van burgers en burgerorganisaties kan node gemist worden en zal, over het algemeen, gefinancierd moeten worden uit publieke middelen.
Wij doen dan ook een dringend beroep op u, om ervoor te zorgen, dat er nu en in de toekomst een adequate financiële basis komt voor deze uitermate belangrijke activiteiten. Het moge duidelijk zijn, dat er méér nodig is dan het terugdraaien van de bezuinigingen op de SMOM. De SMOM moet juist groter worden.
Wij vragen u ook om u sterk te maken voor het stimuleren van maatschappelijke innovatie op het gebied van duurzame ontwikkeling door de non-profit sector in alle departementen en bestuurslagen.

Lies Visscher-Endeveld
Platform Gezondheid en Milieu

 

 

Duurzaam Samen Leven is Leven met de Aarde. Dit kan door te werken aan de doelstelling van Stichting leven met de Aarde: Het bevorderen van duurzaam samen leven van alle leven, planten, bomen, dieren en mensen met de aarde op welke schaal dan ook. Indachtig dat een duurzame samenleving een holarchie is waarbij vier hoofdaspecten kunnen worden onderscheiden:
a. Een spiritueel: Open zijn voor en naar het onbekende, het misschien alles omvattende; eerbiedig verwonderd zijn in alle bestaan, aandachtig zijn; bewust leven, denken, willen, meedoen, verantwoordelijkheden willen dragen; creatief willen zijn met visie; schoonheid nastreven; vrij zijn.
b. Een ecologisch: Biodiversiteit onderhouden, biomassa/milieugebruiksruimte zo groot mogelijk maken en koesteren; rechtvaardig delen en optimaal benutten van natuurlijke kringlopen voor het noodzakelijke voor blijvend voortbestaan van alle leven met de aarde, in gezondheid en vrede.

c. Een sociaal: Aandacht en zorg geven aan elkaar en aan de natuur; samen overleggen, werken en delen op basis van gelijkwaardigheid; tijd besteden aan sport, spel, theater, zang, muziek, dans, kunst, met vreugde en liefde.
d. Een economisch: Richten op ontplooiing en welzijn van alle mensen en de natuur met de aarde; het benutten van fossiele energieën vervangen door het benutten van alternatieve energieën en natuurlijke kringlopen; spaarzaam benutten van grondstoffen, materialen en producten; het hergebruiken van producten, materialen, en grondstoffen. En voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Leven met de Aarde

 

 

Lokaal Duurzaam Beleid heeft nieuwe impuls nodig! Nederland dreigt qua integratie van duurzaamheid in het lokaal beleid ernstig achterop te raken. In vele landen/gemeenten wordt hard gewerkt met het model van de Lokale Agenda 21, maar in Nederland is dat proces min of meer gestopt. Er is dringend een nieuwe impuls nodig, want op lokaal niveau blijkt bijna niemand te begrijpen wat duurzame ontwikkeling precies inhoudt en is het noodzakelijke besef van urgentie heel ver te zoeken. Met name de negatieve mondiale effecten van de totale productie en consumptie in een Nederlandse gemeente vereisen een geheel nieuwe aanpak van het beleid.

 

Jan Juffermans

 

 

Net als de NMA moet er ook een Milieu Autoriteit komen, die nagaat of afspraken/ convenanten over duurzaamheid tussen partijen (bijvoorbeeld bedrijsleven/ overheid/ maatschappelijke organisaties) wel eerlijk worden nageleefd. Met boete mogelijkheid, net als NMA en andere 'autoriteiten'.

 

Jeroom Remmers

 

 

Als we een duurzame samenleving willen, hoeveel mobiliteit past daar dan in?

 

Coalitie voor duurzame ontwikkeling

 

 

Duurzaamheid = de manier van produceren én consumeren die voor de duur van vele generaties, gehoorzaam is aan de beperkingen van het aanpassend vermogen van flora, fauna, natuurlijke hulpstoffen en uiteraard ook van de mensheid.

 

Jan Robben

 

 

Het is vreemd dat een boer lawaai moet maken met een schrikkanon/fruitkanon om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie en dat in de dezelfde wijk subsidie wordt gegeven om de woning te isoleren tegen verkeerslawaai. 
Mevrouw Hamer-Hendrikx.

 

 

Groene stroom is digitaal leverbaar

Egbert Bouwhuis