Naam/namen initiatiefnemer(s)
Wilfried van Sark

E-mail adres
w.g.j.h.m.vansark@chem.uu.nl

 

Provincie
Heel Nederland

Adres
Krugerstraat 30

 

Postcode
3531 AR

 

Plaats
Utrecht

 

Doel
bijeenbrengen van opbrengstgegevens van Nederlandse zonnestroom installaties en breed presenteren via publiek toegankelijke web-site

Doelgroep(en)
de nederlandse burger die geÔnteresseerd is in energie en/of duurzaamheid

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele burger
Individuele ondernemer
Een groepje ongeorganiseerde burgers
Georganiseerde vrijwilligers
Bewonersorganisatie op dorps-, buurt- of wijkniveau
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Groep ondernemers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van georganiseerde vrijwilligers

Omschrijving initiatief
In nederland staan een aantal grote zonnestroom installaties, waarvan misschien de Floriade wel het bekendst is. Daarnaast staan er 30000 kleine systemen, vaak aangeschaft dankzij de voordelige EPR regeling van 2003. Niemand weet hoeveel zonnestroom er in totaal wordt opgewekt. Dit initiatief heeft als doelstelling deze hoeveelheid in kaart te brengen, en op dagelijkse basis te verzamelen en te presenteren.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Inzichtelijk maken hoe groot de bijdrage van zonnestroom nu al is, en hoeveel groter die zal worden in de toekomst.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Zij leren van hun eigen systeem hoe zich dat verhoudt tot andere systemen. Mogelijke defecten worden zo sneller opgespoortd.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Dit initiatief promoot het gebruik van zonnestroom, het laat zien hoeveel stroom er wordt opgewekt, en hoeveel geld dit oplevert wanneer een terugleververgoeding zou worden toegepast als in de ons omringende landen.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
informatie van zonnestroom systemen, dit kan worden achterhaald in samenwerking met energie bedrijven, installateurs, eigenaren van zonnestroomsystemen.