Naam initiatief
Zoneparc, spelen ter bevordering van sociale cohesie

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Stichting Zoneparc Foundation Nederland (ZPFN)

E-mail adres
sanne@victoryforlife.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Oregondreef 29

Postcode
3565 BE

Plaats
Utrecht

Doel
Zoneparc is het herinrichten van schoolpleinen van basisscholen in achterstandsbuurten door middel van verschillende zones. Als basis wordt gebruik gemaakt van drie zones; een gele zone (ĎChill-outí zone), een blauwe zone (ĎMulti-activityí zone) en een rode zone (ĎSportsí zone).

ZPFN streeft naar:

  • Toename in sociale integratie van kinderen in een achterstandsituatie
  • Toename in participatie van meisjes
  • Toename van fysieke activiteiten; meer bewegingsmogelijkheden op en rond school
  • Afname in pesten op school
  • Grotere toegankelijkheid van het schoolplein voor de buurt na schooltijd.


Doelgroep(en)
ZPFN richt zich vooral op de basisscholen in achterstandswijken en op scholen waarvan een groot gedeelte van de leerlingen in een sociaal isolement verkeert. Juist op deze scholen biedt een Zoneparc een uitstekende mogelijkheid om sociale integratie te bevorderen en fysieke activiteit te stimuleren.

Door wie is het initiatief gestart?
Overig

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)
Ja, van georganiseerde vrijwilligers
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, van de lokale overheid
Ja, van een groep ondernemers
Ja, overig

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Inhoudelijke ondersteuning van een overheidsorganisatie
Inhoudelijke ondersteuning van een commerciŽle organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een overheidsorganisatie
Procesondersteuning van een commerciŽle organisatie
FinanciŽle ondersteuning van een commerciŽle organisatie

Omschrijving initiatief
Het initiatief Zoneparc is ontstaan in Engeland in samenwerking met Nike, Youth Sport Trust en de Department of Education and Skills. Het Zoneparc concept zorgt op een unieke en innovatieve manier dat de schoolpauzes op basisscholen in achterstandswijken veranderen van passief tijdverdrijf in actief bezig zijn met sporten en spelletjes. De doelstelling in Engeland was het reduceren van pesten en het verhogen van de fysieke activiteit. In 2002 is op 13 primary schools (basisscholen) geŽxperimenteerd met het Zoneparc concept en heeft men uitgebreid onderzoek gedaan naar gedragsverandering bij de leerlingen. Naar aanleiding van de positieve resultaten stelde de Engelse overheid £ 10 miljoen beschikbaar voor de landelijke implementatie van het Zoneparc concept op basisscholen in achterstandswijken. In de afgelopen drie jaar zijn inmiddels meer dan 320 scholen voorzien van een Zoneparc. In april 2005 heeft de overheid nogmaals £ 2,5 miljoen toegezegd. De coŲrdinatie van het gehele project in Engeland ligt in handen van de Youth Sport Trust; deze organisatie wordt voor dit project gefinancierd vanuit de Engelse overheid en is in de eerste drie jaar mede gefinancierd vanuit Nike.

Zoneparc komt naar Nederland. Zoneparc Foundation Nederland (ZPFN) is een stichting die opgericht is om Zoneparc in Nederland te implementeren. Stichting Victory for Life is hiervoor de coŲrdinerende partij. In het schooljaar 2005-2006 zullen twee pilots in Amsterdam van start gaan en het schooljaar daarop (2006-2007) nog twee pilots in Rotterdam. De pilot wordt gefinancierd door Nike, Oranje Fonds, e.a. partijen.

Een onderzoeksbureau doet onderzoek naar het effect van Zoneparc op de leerlingen van de basisschool. Dit betreft een voormeting voor de aanleg van het Zoneparc en een nameting, een aantal maanden na de aanleg. Naar aanleiding van het succes van de pilots wordt gekeken hoe Zoneparc in Nederland landelijk geÔmplementeerd kan gaan worden. FinanciŽle ondersteuning vanuit de overheid, verschillende fondsen, commerciŽle partners en gemeenten is van essentieel belang.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Het unieke van het gehele project is dat een Zoneparc ingevuld kan worden op de manier die bij een school past. Leerkrachten en leerlingen worden actief betrokken bij het proces om het schoolplein in te richten.

Het herinrichten bestaat uit het schilderen van zones op de ondergrond en eventueel plaatsen van speeltoestellen. De school krijgt ook nieuw sport- en spelmateriaal aangeboden. Daarnaast vinden intensieve trainingen plaats voor de overblijfkrachten, de leerkrachten, klassenassistenten en de oudste kinderen van school. Deze doelgroepen vormen de basis van het toezicht tijdens en na schooltijd.

Zoneparc is bedoeld ter aanvulling van de lichamelijke opvoeding die reeds wordt aangeboden binnen de school. Het biedt alternatieve activiteiten en mogelijkheden voor uitbreiding en verbetering van bestaande activiteiten. Zoneparc kan scholen ook helpen bij de samenwerking met organisaties en instanties uit de buurt (zoals bijvoorbeeld sportverenigingen en sportbuurtwerk) door deze gebruik te laten maken van het Zoneparc buiten schooltijd en tijdens weekenden en vakantieperiodes. Op deze manier is een Zoneparc niet alleen een toegevoegde waarde voor binnen de school, maar voor de gehele buurt. In Nederland is het een voorwaarde dat de school die in aanmerking komt voor een Zoneparc, in een achterstandsbuurt moet liggen en dat de school mee moet werken aan de mogelijkheden voor het openstellen van Zoneparc na schooltijd, zodat het toegankelijk wordt voor de hele buurt.

Op deze manier leren kinderen weer met elkaar spelen, sociale integratie wordt ermee bevorderd, het pesten wordt verminderd en kinderen zijn beter geconcentreerd aan het begin van de lessen. Dus niet alleen integratie van jongens en meiden wordt bevorderd, maar ook op integratie leeftijd en etniciteit. Dit draagt bij aan een vreedzame en duurzame samenleving, hier kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Zoneparc is leerzaam voor jong en oud. De kinderen die erop spelen, ervaren een leerzaam traject en de volwassenen die het begeleiden, eveneens. Voor de beide partijen brengt Zoneparc stimulans. De kinderen worden gestimuleerd door de verschillende zones en de spelmaterialen, ze worden gestimuleerd om te spelen, intensiever te bewegen, beter gebruik te maken van de ruimte, normen en waarden, respect voor elkaar en elkaars materiaal. De oudste kinderen van de school worden de zogenaamde Zoneparc Helden; deze ZP Helden worden getraind om te participeren in de uitgave en inname van het kleine spelmateriaal. Daarnaast worden ze getraind jongere kinderen te helpen met spelletjes. De volwassen supervisors worden ook getraind, dus de leerkrachten, klassenassistenten en overblijfkrachten krijgen training in hoe de kinderen te stimuleren. De ervaring in Engeland leert ons dat de supervisors naast meer participatie ook meer plezier beleven aan het begeleiden van de pauzes.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
De betrokkenheid van verschillende partijen en samenwerking hierin is uniek. Kinderen en andere betrokkenen vanuit de school hebben daadwerkelijk invloed op de invulling van het design. In samenwerking met deze partijen wordt een programma van eisen opgesteld, zodat aan deze eisen, behoeften en wensen voorzien kan worden. Zoneparc is dus een project op maat en is ontwikkeld naar behoefte en met inspraak van de doelgroep! De kinderen worden daadwerkelijk betrokken en niet deskundigen die denken te weten wat kinderen willen op een schoolplein. Dit is zeer leerzaam voor andere projecten. Daarnaast wordt Zoneparc ook op educatief niveau ingezet. Kinderen leren door de gebruikte materialen meer over recycling, over gezonde levensstijl en normen en waarden. Deze extra educatieve input is leerzaam voor anderen.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
In de pilotfase zijn een aantal partijen betrokken. Op uitvoeringsniveau wordt samengewerkt met een aantal commerciŽle partijen, die allemaal in de pilot investeren omdat ze vertrouwen hebben in het concept van Zoneparc. Nike en Oranje Fonds zijn financieel betrokken. In de vervolgfase worden partnerships met de commerciŽle betrokken partijen afgesloten, die hierdoor allemaal een inleg doen in ZPFN, zodat het mogelijk wordt dat scholen in achterstandsbuurten met zeer weinig financiŽle middelen gedeeltelijke financiering kunnen krijgen vanuit ZPFN. Voor het voortbestaan van ZPFN, zodat zij het concept van Zoneparc kan continueren en Nederland kan voorzien van Zoneparcs, is financiŽle ondersteuning noodzakelijk. De pilots worden momenteel gefinancierd o.a. door Nike en Oranje Fonds en alle uitvoerende commerciŽle partijen; voor het vervolg is financiering noodzakelijk.

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
Voor informatie over Zoneparc: www.zoneparc.nl