Naam initiatief
Vereniging LETScontact

 

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Nico Schoen, Remko Trompetter, Joke van Ameijde


E-mail adres
letsverband@wanadoo.nl


Provincie
Heel Nederland


Adres
Volhardingstraat 2


Postcode
3032 SX


Plaats
Haarlem

Doel
Bevorderen van contact en kennisuitwisseling en het bieden van ondersteuning aan LETSgroepen in het land.


Doelgroep(en)
LETSgroepen (Local Exchange and Trading System) 125 groepen in het hele land.


Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Omschrijving initiatief
LETS staat voor Lokaal Economisch Transactie Systeem (Local Exchange and Trading System) en is een leuke, sociale, goedkope en milieuvriendelijke methode voor het verhandelen van goederen en diensten, zónder dat er geld gebruikt wordt. Er ontstaat dan een kringloop van diensten.
In het regelmatig verschijnende overzicht kunnen de deelnemers hun diensten aanbieden en hulp vragen voor klussen waar ze niet goed in zijn of geen tijd voor hebben.
Behalve aangeboden en gevraagde diensten, kunnen er ook overtollige goederen gevraagd en aangeboden worden.
Een LETSgroep bewijst de gemeenschap grote sociale, economische en duurzaamheids bevorderende diensten.
De lokale groepen (ongeveer 125) komen samen in de vereniging LETScontact. LETScontact heeft een faciliterende taak in het contact bevorderen, geven van advies en voorlichting en het ter beschikking stellen van door andere groepen (landelijk en internationaal) opgebouwde deskundigheid.
Dit zijn teveel taken voor het bestuur. Het bestuur wil daarom een coördinator aanstellen.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Duurzaamheid. Goederen gaan langer mee, omdat ze via het LETSsysteem een “tweede leven” wordt geboden. Bovendien zijn LETSers kosten- en milieubewust, waardoor er bij het doen van klussen zuiniger met materialen wordt omgegaan. (Monrobey 2001). De ervaring leert, dat LETS voor dit doel een laagdrempelige voorziening is. Mensen kennen en vertrouwen elkaar en als er iets niet goed gaat, hebben veel systemen een geschillen instantie.


Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Sociaal. Misschien wel het belangrijkste onderdeel. Vooral in de grote steden en onder bepaalde groepen heerst veel eenzaamheid en vervreemding. Bij een LETSkring is iedereen welkom, zonder aanzien des persoons, sociale klasse, leeftijd, huidskleur of achtergrond. Het is een zeer natuurlijke manier van contact leggen. LETS bevordert de sociale cohesie en brengt mensen letterlijk bij elkaar aan tafel. Het begrip “burenhulp” krijgt hierdoor een nieuwe inhoud. Deelnemers met voldoende inkomen deelnemers (her)ontdekken de relatieve waarde van geld en zien de waarde van sociale contacten en minder kapitaalkrachtige deelnemers ontdekken door LETS toch een zinvolle sociale en maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.

In veel gevallen kan handelen via LETS en vrijwilligerswerk binnen LETS een middel zijn om te reïntegreren, zowel in arbeidsparticipatie als in multiculturele zin.

LETS is behalve praktisch (klussen die je zelf niet goed kunt worden je uit handen genomen, terwijl je zelf juist naar hartelust klussen kunt doen die je leuk vindt) vooral heel erg LEUK. Zonder overdrijving kan gesteld worden dat deelname aan LETS de levensvreugde en de maatschappelijke participatie en de onderlinge solidariteit van mensen verhoogt.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Groepen en individuen met belangstelling voor dit systeem kunnen bij ons leren hoe een dergelijk systeem wordt opgezet en wat te doen bij voorkomende problemen.

 

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Om veel meer van de LETS idealen te kunnen verwezenlijken zou het bestuur van LETScontact graag een coördinator aanstellen, die zorgt voor de onderlinge contacten, het opzetten van een kenniscentrum, het faciliteren van het handelen tussen de diverse groepen (InterLETS) het geven van voorlichting, het verzorgen van de PR en het bevorderen van de internationale contacten.


Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.duurzamedinsdag.nl