Naam initiatief
Leve Leven!

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Aarde-werk

E-mail adres
info@aarde-werk.nl

Provincie
Zuid Holland

Adres
Hugo de Grootstraat 8

Postcode
2518 ED

Plaats
Den Haag

Doel
Vergroting betrokkenheid van bewoners bij hun woning en hun woonomgeving en vergroting van bewust gedrag t.a.v. afval, energie, water en het binnenklimaat.

Doelgroep(en)
Autochtone en allochtone bewoners van multiculturele wijken.

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele ondernemer

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een bewonersorganisatie op dorps-, buurt-, of wijkniveau
Ja, van de lokale overheid

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Procesondersteuning van een overheidsorganisatie
FinanciŽle ondersteuning van een overheidsorganisatie

Omschrijving initiatief
In Leve Leven! worden vrijwilligers en medewerkers van allochtone zelforganisaties en wijkorganisaties in multiculturele wijken opgeleid tot coach/voorlichter. Milieu-issues, zoals anders omgaan met afval, energie- en waterbesparing worden toegankelijk voor (allochtone) groepen die voorheen niet of nauwelijks bereikt werden. Door gebruik te maken van fotoís en symbolen in plaats van tekst is het ook geschikt voor deelnemers die Nederlands als tweede taal spreken of bezig zijn Nederlands te leren. De voorlichters/coaches geven cursussen aan groepen in wijkcentra en zijn breed inzetbaar bijvoorbeeld tijdens taallessen, op scholen of gezondheidsvoorlichtingen.

De deelnemers van de cursussen Leve Leven! en hun ideeŽn en vragen staan centraal. Er wordt aangesloten bij de persoonlijke motivaties en drijfveren van de deelnemers. Dit betekent dat de coach flexibel moet zijn in de opbouw van de cursus en veel aandacht moet hebben voor de vragen die spelen in de groep.

Behalve aan duurzaamheid draagt Leve Leven! ook bij aan participatie en integratie van allochtonen. Deelnemers worden gestimuleerd te participeren in wijk- en buurtwerk en de opgeleide coaches worden sleutelfiguren in de wijk.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Deelnemers van Leve Leven! stellen zich meetbare doelen om energie en water te besparen en anders om te gaan met afval. Na afloop van de cursus hebben de meeste deelnemers hun doelen bereikt: er zijn spaarlampen gekocht, er wordt minder water gebruikt of afval wordt gescheiden aangeleverd.

Door het volgen van de cursus Leve Leven! is er meer contact ontstaan tussen de verschillende bewoners van een wijk.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
In Leve Leven! staat de persoonlijke motivatie van de deelnemers centraal. Wat vind je belangrijk om duurzaam en plezierig te wonen? Deelnemers leren van elkaars achtergronden, soms over elkaars religie en van elkaars kennis.

Deelnemers krijgen vanuit het materiaal ook veel tips die ze thuis kunnen toepassen om energie en water te besparen. Er is ook voorlichting over het belang van een goed binnenklimaat .

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Allochtone deelnemers hechten veel waarde aan de mogelijkheid die de cursus biedt, om mee te praten over duurzaamheid en leefbaarheid. Rond dit onderwerp vinden bewoners van multiculturele wijken de mogelijkheid met elkaar in contact te komen.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Voor het opzetten van Leve Leven! moet binnen een gemeente een netwerk van allochtonenorganisaties, wijkcentra en NME-organisaties opgebouwd worden. Dit netwerk dient als een klankbord voor de ontwikkeling en uitvoer van het project en draagt bij aan de duurzame continuering van het project.

Vanuit dit netwerk kan een aantal vertegenwoordigers opgeleid worden tot coach/voorlichter die in de wijk cursussen of voorlichting kan geven.

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
Voor meer informatie: www.aarde-werk.nl