Naam initiatief
In Balans


Naam/namen initiatiefnemer(s)
Wolter van Hasselt
Gerda Meuleman

E-mail adres
gerda_meuleman@hotmail.com

Provincie
Overijssel

Adres
de Marke 26

 

Postcode
8061 BB

 

Plaats
Hasselt

Doel
werkgelegenheidsproject voor kwetsbare mensen in onze samenleving

Doelgroep(en)
- ex WIW-ers, ex ID-ers,

- (voortijdige) schoolverlaters, waarvan in het laatste schooljaar wordt aangenomen, dat zij niet inpasbaar zijn op de huidige arbeidsmarkt

- fase 4 klienten CWI

- mensen, die om wat voor reden dan ook, zich in een acterstandssituatie bevinden

- mensen met een justitiele achtergrond

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele burger

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, van de lokale overheid

 

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Inhoudelijke ondersteuning van een overheids organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een overheids organisatie

Omschrijving initiatief
- Als uitgangspunt voor dit initiatief (plan is nog een concept)is het eindwerkstuk "SUCCES" gebruikt. Deze wordt eveneens als bijlage verzonden.
- In Balans is een organisatie, die een geschikte basis vormt om kwetsbare mensen (zie ook hfdst. 4, doelgroep) tot hun recht te laten komen.
- In Balans wil een organisatie zijn, waarbij niet de organisatie-vorm het doel is, maar waarin de MENS binnen de organisatie centraal staat. Het organisatiebeleid zal dan ook afgestemd worden op de mens binnen In Balans.
- De deelnemers wordt een zinvolle invulling van werkzaamheden geboden, waarbij welzijn de grootste sociale component vormt; dit binnen de wettelijk toegestane regels. Wel dienen deze regels tot in de uiterste mogelijkheden gebruikt te worden: overheden worden uitgedaagd om tot een uiterste grens van vernieuwing te gaan. Welzijn betekent voor een deel van de deelnemers ook welvaart.
- Ieder mens heeft zijn eigen talenten meegekregen in zín leven met als doel deze zo goed mogelijk te benutten. Zowel van de deelnemers als van de staf wordt inzet verwacht om e.e.a. te kunnen realiseren. Het is niet vrijblijvend. Het gaat om inzet die gericht is op dat ene, gemeenschappelijke doel. Wanneer deze doelen dezelfde kant opwijzen, kan dat resulteren in een enorme daadkracht.
- Werken vanuit onze Geest zal tot vertrouwen leiden en die basis is nodig om tot het eerder beschreven doel te komen. Samen ons openstellen voor een doel dat zal leiden naar een samenleving waarin het daadwerkelijk samen-leven is. Waar welzijn de boventoon zal voeren en er waardering is voor elkaars inzet, bepaald door ieders capaciteiten.
- Samenwerking zal het sleutelwoord moeten vormen. Een samenwerking zowel op verticaal als op horizontaal niveau. We willen ons dan openstellen voor de levensbeelden die op ons af komen vanuit de verticale lijn en op het horizontale vlak voor de denkwijzen van anderen en daarbij met elkaar tot een breed maatschappelijk gedragen organisatievorm komen.
- De sociale cohesie van de samenleving wordt versterkt: wanneer door de deelnemers maatschappelijke klussen als bijv. wijkonderhoud worden uitgevoerd zal dat tot een positieve spiraal leiden. De eigenwaarde van de deelnemer wordt groter en de waardering vanuit de bevolking zal toenemen. Door de waardering van de bevolking zal de eigenwaarde van de deelnemer weer versterkt worden.
- In Balans wil door haar werkwijze het zelfbeeld van de deelnemers versterken door positieve bekrachtiging en het benutten van de eigen, individuele talenten. Bijv.: een deelnemer geeft aan geÔnteresseerd te zijn in het maken van kleding. In Balans zal dan samen met deze deelnemer uitzoeken welke mogelijkheden er voor hem/haar gecreŽerd kunnen worden en dat realiseren op de eigen locatie.
- In Balans wil de deelnemers zich zodanig laten ontwikkelen, zodat zij een eigen weg kunnen vinden en (financieel) onafhankelijk kunnen zijn.
- In Balans wil een reintegratietraject aanbieden waardoor de deelnemers kunnen doorstromen naar een reguliere arbeidsplaats. Voor een bepaalde groep deelnemers zullen de werkzaamheden zich beperken tot een vorm van dagbesteding (participatie) en is er geen doorstroming mogelijk.
- De stichting wil werkgelegenheidsterreinen creŽren in een beschermde, warme omgeving door aan te sluiten bij de mogelijkheden en startpositie van de deelnemers.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
- zinvolle daginvulling voor de deelnemers: vergroting zelfvertrouwen, eigenwaarde: mens-zijn ben je met elkaar!
- de MENS tot zijn/haar recht laten komen binnen deze organisatie en DUS in de samenleving
- positieve uitstraling naar de bevolking
- creeeren van een vernieuwende samenleving door de uitvoering van dit project: voorbeeldfunctie

 

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
werkervaring opdoen, initiatieven ontplooien, zich volwaardig mens binnen de samenleving voelen, zichzelf kennen, eigen mogelijkheden ontdekken

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Door de geheel vernieuwende aanpak van deze organisatie kan In Balans een voorbeeldfunctie voor andere organisaties en voor de gehele samenleving zijn. Mensen / organisaties willen vaak op een andere manier werken, maar weten niet hoe dat te verwezenlijken. In Balans wil hiertoe aan bijdragen, dat het inderdaad anders kan.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
In eerste instantie: financien!

Verder: Mensen, die met ons mee willen denken. Wij sluiten niets en niemand uit. In Balans wil niet een organisatie zijn, waarin de kennis en ideeŽn van de initiatiefnemers en/of de deelnemers af komen en blijven. Het wil een brede maatschappelijke organisatie zijn, waarin iedereen kan meedenken en ideeen aan kan dragen.