Naam/namen initiatiefnemer(s)
COS Limburg, International Sustainability Projects, SME Milieuadviseurs, Oikos en Adviesbureau Ecofys voor duurzame energie.

E-mail adres
info@coslimburg.nl

Provincie
Limburg

Adres
Godsweerdersingel 17

Postcode
6041 GJ

Plaats
Roermond

Doel
1. Het doorvoeren van een Energie Prestatie Advies- Utiliteitsbouw (EPA-U) door adviesbureau Ecofys gedurende 2006 bij alle scholen die aan het project deelnemen. 2. het betrekken van de leerlingen en hun gezinnen bij het proces van duurzaam energiegebruik en duurzaam handelen door uitvoering van het educatieve lespakket "Sarah's Wereld", "Sarah op School" en "Bij Sarah Thuis". 3. Dit vertaalt zich in een concreet handelingsperspectief doordat de scholen een deel van de gerealiseerde energiebesparing in geldelijke middelen inzetten binnen duurzaamheidsprojecten in ontwikkelingslanden. Daarbij gaat het om het ondersteunen van de lokale bevolking in het duurzaam benutten van het leefmilieu, maar ook om maatregelen die beschermen tegen klimaatverandering. Een vooraf vastgelegd percentage van de door de scholen gerealiseerde energiebezuinigingen wordt via ontwikkelingsorganisatie Oikos besteed aan een duurzaamheidsproject in de Derde Wereld. Aan het einde van 2006 hebben alle scholen een financiele bijdrage aan deze ontwikkelingsprojcten geleverd. 4 het benaderen van andere, reeds bestaande, soortgelijke energiebesparingsprojecten en het integreren van deze initiatieven binnen het aanbod naar de scholen.

Doelgroep(en)
(besturen en medewerkers van) Basisscholen in de gemeenten Venlo en Ambt Montfort. 2. Leerlingen (van hoofdzakelijk groepen 6,7 en 8) van deze basisscholen. 3 Ouders en gezinnen van de leerlingen van deze basisscholen. 4. Andere gemeenten en basisscholen in Limburg in de fase van communicatie van de resultaten.

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van de lokale overheid

Omschrijving initiatief
Check it Out leert scholen hoe energie- en CO2 besparing kan worden gerealiseerd en begeleidt scholen bij de uitvoering van deze maatregelen. Sarah's Wereld leert kinderen, burgers en scholen hoe een duurzame ontwikkeling omgezet kan worden, uitmondend in concrete duurzaamheidsmaatregelen voor scholen en gezinnen (en in een latere fase en desgewenst ook van gemeentes en bedrijven). Met de combinatie van beide projecten denken wij een substantiele bijdrage te kunnen leveren aan het leerproces van organisaties en burgers voor een duurzame ontwikkeling en tevens aan een concrete omzetting van het geleerde, resulterend in een substantiele energie- en CO2-besparing, alsmede waterbesparende maatregelen, maatregelen om afval te reduceren/vermijden, en maatregelen/acties om de leefomgeving hier en elders te verbeteren.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
De directe duurzaamheidswinst is gelegen in de doorvoering van de EPA-U in alle deelnemende scholen en de op basis daarvan ingezette energiebesparingsmaatregelen, alsmede in de duurzaamheidsmaatregelen die, in het kader van Sarah, door scholen en ouders wordt gerealiseerd. Scholen en ouders realiseren een directe energie- en duurzaamheidswinst . Een andere directe duurzaamheidswinst wordt gerealiseerd in ontwikkelingslanden doordat een deel van de (geldelijke) besparingen wordt geinvesteerd in duurzaamheidsprojecten via ontwikkelingsorganisatie Oikos. De indirecte duurzaamheidswinst zit in de educatieve en voorlichtingstrajecten naar leerlingen en ouders. De leerlingen "leren" op het vlak van energie, leefbaarheid, water en afval bewuster te handelen en passen dit direct toe binnen de school. De ouders en gezinnen wordt informatie en handelingsperspecieven verschaft die resulteert in bewuster energiegebruik, watergebruik binnen het huishouden en in concrete duurzaamhei!
dsmaatregelen per gezin.