MoveYourAss.tv 
Het project MoveYourAss.tv is begin 2003 ontstaan op initiatief van De Nieuwe
Omroep. De website bestaat uit een mix van videoreportages en persoonlijke
ervaringen voor en door jongeren.

Doel: Wereldverbeteren en uitdagen van jongeren tussen 15 en 26 jaar
om op hun eigen manier iets voor een betere wereld te doen. 
Initiatiefnemer: De Nieuwe Omroep

Reactie Minister: succes met ontwikkelen website

 

Over leren gesproken, de duurzame school
Doel: Binnen 3 jaar 50% van de scholen basis, voortgezet en middelbaar
onderwijs laten werken volgens de uitgangspunten van het programma
leren voor Duurzame Ontwikkeling. Mainstreaming is ons motto, in
plaats van marginaal en vrijblijvend weken aan natuur- en milieueducatie. 
Initiatiefnemer: Jan Koster (j2k)
Reactie Minister: initiatief naar Senter Novem. Afspraak met coördinator onderwijs van DG Milieu

Vertrouwenspact Leefbaarheid Evertsoord
Dit pact is gesloten om in gezamenlijkheid de leefbaarheiditems
uit de door de gemeenschap zelf opgestelde leefbaarheidagenda
uit te voeren cq te realiseren.
Doel: via integraal denken en doen de leefbaarheidvraagstukken die zich blijven voordoen, op pakken en proberen op lossen. Het totale netwerk wat hierbij nodig is, blijven activeren en stimuleren om hier aan mee te werken.
Initiatiefnemer:
Gemeente Sevenum
Reactie Minister: Boekje gevraagd Vertrouwenspact Leefbaar Evertsoord.
Succes met het duurzaam verbeteren van leefbaarheid in omgeving

 

Windmolencooperaties 
Veel Nederlanders wilden in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw windmolens realiseren. Dit was een dure en complex aangelegenheid. De vereniging ODE heeft verschillende initiatieven voor het oprichten van een windmolencoop ondersteund.
Doel: realiseren van duurzame energie. 
Initiatiefnemer: Vereniging ODE
Reactie Minister: Initiatief en website doorgestuurd naar de internetredactie

Dicht bij mijn bed show
Een programma over ethische dilemma’s in de gezondheidszorg. Na een inleiding laten acteurs acts zien van ethische dilemma die verzorgenden en verpleegkundigen dagelijks tegenkomen.
Doel: ethische dilemma’s uit de dagelijkse zorg bespreken, zodat verzorgenden en verpleegkundigen zich bekwamer voelen om hiermee om te gaan. Dit levert
grotere betrokkenheid van de zorgverlening, waardoor de kwaliteit van zorg
verbetert.

Initiatiefnemers: Regionaal Netwerk, Geriatrie AVVV, Met Waarden Helen
Reactie Minister: Initiatief doorgestuurd naar Ministerie Volksgez.Welzijn en Sport

Extra spui gelegenheid IJsselmeer
Het plan is om binnen een paar jaar een extra spuigelegenheid te maken in de
Afsluitdijk. Bij normaal aanbod van water wordt er ca. twee keer per dag gespuid naar bijvoorbeeld de Waddenzee. Door op deze momenten de pompen over te schakelen op energie (stroom)winning kan zo wat extra groene energie worden gewonnen.

Initiatiefnemer: Henk Deinum
Reactie Minister: succes met het initiatief


Voorstel voor een methode om de kwaliteit van leefomgevingen vast te stellen.
Uitgangspunt is dat individuen slechts in staat zijn welzijn te realiseren wanneer hun leefomgeving aan zekere kwaliteitseisen voldoet, wanneer zijzelf over de nodige inzichten en vaardigheden beschikken en wanneer er voldoende zicht is op continuering van de mogelijkheden de kwaliteit van hun leefomgeving te behartigen.

Initiatiefnemer: Rik Assen
Reactie Minister: Succes met verdere ontwikkeling


Duurzaam Uitgaand Toerisme
Een platform voor organisaties die zich bezighouden met toerisme
van Nederlanders naar het buitenland en de vraag hoe we dat kunnen verduurzamen.
Initiatiefnemer: Marielies Schelhaas
Reactie Minister: (nog) niet in ons bezit


Neem de natuur in de wijk in de natuur
heeft vier stadstuinen geadopteerd in Amsterdam en Rotterdam om als inspirerend voorbeeld te dienen voor anderen. De tuinen zijn opgezet door, en in beheer bij, buurtbewoners en vrijwilligers. Het project brengt de waarden van deze tuinen voor bewoners, bezoekers en gebruikers in beeld.

Initiatiefnemer: Kees Stuurop
Reactie Minister: Initiatief doorgestuurd naar internetredactie

Stichting Leven met de Aarde
Het bevorderen van duurzaam samen leven van alle leven, planten, bomen,
dieren en mensen met de aarde op welke schaal dan ook. Indachtig dat een
duurzame samenleving een monarchie is waarbij vier hoofdaspecten kunnen
worden onderscheiden; een spiritueel, een ecologische, een sociaal en een economische.
Initiatiefnemer: Lies Visscher
Reactie Minister: succes met idee en de uitwerking


Stichting Aarde is op zoek naar de contouren van een echt duurzame economie ten dienste van de aarde; een levensbasis biedend aan alle mensen zonder de natuur geweld aan te doen.
Initiatiefnemer: Stichting Aarde
Reactie Minister: Beleidsambtenaren zijn op de hoogte gebracht van activiteiten

Progressieve Energietarieven
Ontwerp progressieve tariefstructuren voor het gebruik, zodat burgers die weinig  energie gebruiken ook relatief weinig betalen en andersom. Spaarzaam energiegebruik wordt dus beloond en overmatig energiegebruik afgeremd. Investeren in energiebesparing wordt rendabeler.
Initiatiefnemer: COS Oost Brabant

Reactie Minister: succes met idee en de uitwerking

CQ test
Goede Waar & Co is een consumentenvereniging die jou helpt om mens-, dier- en milieuvriendelijk te consumeren. Dat doen ze door onthullend onderzoek, praktische tips, vergelijkend waren onderzoek en campagnes waarover in de landelijke media en ook in ons magazine Goede Waar, wordt gepubliceerd.
Initiatiefnemer: Goede Waar & Co
Reactie Minister: CQ-test op intranet van VROM plaatsen

 

Intern Activist
Een intern activist wordt ingehuurd door een onderneming en signaleert interne of externe kritiek op het ondernemersbeleid.
Doel: een constante feedback loop binnen het bedrijf, die zorgt voor voortdurende beleidsverbetering. 
Initiatiefnemer: Wonder Elena Simons
Reactie Minister: succes

 

Nationale Blunderprijs
Particulieren, bedrijven en organisaties mogen zichzelf opgeven om voor de
blunderprijs in aanmerking te komen.
Doel: het goede van dit plan is dat fouten waardevol worden.
Initiatiefnemer: Wonder: Elena Simons
Reactie Minister: succes

Speelgoedloterij
Toen ik op de basisschool zat, vroeg mijn moeder me om mijn kamer op te ruimen en de spulletjes uit te zoeken waar ik genoeg van had. Zij stelde voor om deze te verloten in de pauze op het schoolplein.
Doel: kinderen op aantrekkelijke manier de waarde van hergebruik laten beleven.
Initiatiefnemer: Wonder, Elena Simons 

Reactie Minister: succes


Geschenk van de Migrant
Immigranten bezitten exotische kennis en vaardigheden. Daarom komt er een website waarop immigranten kunnen aanbieden om gratis iets te doen voor bijvoorbeeld buurtbewoners.
Doel: contact tussen migranten en Nederlanders op een plezierige, vrijblijvende manier.
Initiatiefnemer: Wonder, Elena Simons
Reactie Minister: succes


ALTERNATIEF voor Nota Ruimte
Hogeschool Larestein wil een waarborg tegen verrommeling van het groene Landschap en tegen aantasting van cultuurhistorische landschappelijke structuren die kenmerkend zijn voor Nederland. 'People, Planet en Profit'  zijn in de nota Ruimte niet in balans.  Achterliggende gedachte is dat de inrichting van de groene ruimte niet volgend is aan een te realiseren economisch programma, maar dat de structuurkenmerken van het landschap en de belangen van de gebruikers van het landschap samen bepalen welk programma erop kan worden gerealiseerd.
Initiatiefnemer: Hogeschool Larestein
Reactie Minister: plan gepresenteerd helaas geen verdere actie

PV verenigingen
In navolging van het succes van de windmolen coöp. heeft de vereniging
ODE het oprichten van PV verenigingen gestimuleerd. Veel mensen kunnen
het zich niet veroorloven zonnepanelen op hun dak te zetten. Met een
PV vereniging is dat wel mogelijk. De panelen staan op het dak van iemand
anders!!
Doel: realiseren van meer duurzame energie, na eerst zoveel mogelijk energie
bespaard te hebben.
Initiatiefnemer: Vereniging ODE

Reactie Minister: mooi voorbeeld van een maatschappelijk initiatief waarin burger en organisaties zelf hun verantwoordelijkheid nemen . Doorgestuurd naar internetredactie

Realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur kan de snelle achteruitgang van natuur stopzetten en geeft de natuur de mogelijkheid om zich te herstellen.
Daarom is het belangrijk om voort te maken met de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en te investeren in de bewustwording van mensen dat dit noodzakelijk is.
Initiatiefnemer: IVN Gooi en Omstreken

Reactie Minister: bedanken voor betrokkenheid

Scholen voor Duurzaamheid verbindt scholen met de maatschappij
In Drenthe, Friesland en Groningen zijn jongeren op 35 scholen enthousiast aan de slag met duurzaamheid in hun eigen omgeving. De benadering van Scholen voor Duurzaamheid stelt scholen voor voortgezet onderwijs in staat hun leerlingen actief bij actuele maatschappelijke thema’s te betrekken, met de focus op duurzaamheid.
Initiatiefnemer: IVN Groningen 
Reactie Minister: Initiatief doorgezonden naar het Minister van OCW, met verzoek het verder uit te voeren

Kenniscentrum voor Duurzame Ontwikkeling en burgerinitiatieven
Een meerderheid van de Leidsche Gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling van 2004 ingestemd voor een motie waarin staat dat de Apothekersdijk 37 in Leideneen voorlichtingscentrum voor Duurzame Ontwikkeling zal verrijzen.
Doel: een centraal gelegen aantrekkelijk informatiecentrum voor duurzame ontwikkeling en burgerinitiatieven met 3 hoofdfuncties:
- Een kenniscentrum voor maatschappelijk ondernemen
- Een loket voor burgerinitiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling
- Een netwerk voor lokale natuur en milieuorganisaties.

Initiatiefnemer: Margje Vlasveld 
Reactie Minister: Voorstel ingediend SMOM. Subsidie verstrekt. Ook verdere
begeleiding door VROM

Vrouwenorganisaties en hun inzet voor een Duurzame samenleving

De NVR is de brede maatschappelijke koepel van vrouwenorganisaties in Nederland. Duurzame samenleving is een van de drie strategische themavelden van de koepel. De NVR coördineert stimuleert en faciliteit de inzet van haar lidorganisaties op het gebied van duurzame ontwikkeling en complementeert zonodig met gezamenlijke activiteiten. 
Initiatiefnemer: Nederlandse Vrouwen Raad
Reactie Minister: Verzonden naar de Internetredactie van VROM

Weppp
Worknet Europe: Professionals, Profit from Principles
De essentie:
WEPPP is een zakelijke werknet-organisatie met een ideële missie.
WEPPP voegt regie, durf en daadkracht toe aan bestaande partijen
WEPPP realiseert match tussen MVO vraag en aanbod
WEPPP adviseert en begeleidt bedrijven/organisaties m.b.t. MVO.
WEPPP begeleidt potentievolle bottom-up initiatieven professioneel en/o
Financieel naar volwassenheid en winst.
Initiatiefnemers: Hans Verkruissen, Rick Riemsdijk van Eldik 

Reactie Minister: Succes met initiatief. Door verwezen naar Ministie EZ

GreenCard Visa RePay

De Greencard is de eerste en enige Visa creditcard waarmee u via uw dagelijkse betalingen meehelpt om klimaatverandering tegen te gaan. En het mooie is het kost niets.
Doel: Wij willen u, onze klant, innovatieve financiële diensten bieden, die u helpen om de milieudruk van uw consumptie te verminderen. Zonder moeite of extra kosten.
Initiatiefnemer: International BV
Reactie Minister: Ministerie VROM gebruikt voortaan de Visa Green Card

Geef Nederland de ruimte

Waar vinden we nog ruimte in een steeds voller land? De aanleg van nieuwe
woonwijken, wegen en bedrijfsgebouwen trekt diepe sporen door het landschap; sporen die niet zomaar uit te wissen zijn. Stichting Natuur en Milieu wil een halt toeroepen aan het dichtslibben van het Landschap.
Initiatiefnemer: St. Natuur en Milieu
Reactie Minister: Succes met campagnes en acties

Geef duurzaamheid terug aan de burger
Deze notitie is geschreven n.a.v. Duurzame Dinsdag 2004.
Initiatiefnemer: IVN Jurr van Dalen

Reactie Minister: De samenwerkende organisaties en de 50 aangedragen initiatieven zullen allen schriftelijk door de staatssecretaris op de hoogte worden gesteld hoe mijn departement met de opbrengst van de inventarisatie om zal gaan

Speciale Ode-avond

Een Ode-avond met Ervin Laszlo. Ervin Laszlo is een vooraanstaand bruggenbouwer tussen de oude wereld met haar uitdagingen en problemen en de nieuwe wereld met haar kansen en mogelijkheden. Kijk op www.ode.nl.  
Initiatiefnemer: Stichting Ode
Reactie Minister: Bedanken voor betrokkenheid. Minister helaas verhinderd bijwonen bijeenkomst

www.initiatiefzoektnemer.nl
Meer dan 100 burgerinitiatieven op de website. Nieuwsgierig geworden zie
de  website www.initiatiefzoektnemer.nl.

Initiatiefnemer: Agora Europa
Reactie Minister: zie nr 27

Duurzaamheid a la Carte
Een Cd rom met persoonlijke presentatie tijdens zes duurzame diners in het land op film en een serie artikelen en columns: wat is echte welvaart voor jou?
Verschenen in het Financieel Dagblad zomer 2004.

Ontmoet je burger!
Een blocnote met verrassende inzichten. Voor wie met nieuwe elan contact gaat maken met burgers.
Initiatiefnemer: Stichting Echte Welvaart

Reactie Minister: succes met uw creatieve en enthousiaste bijdrage aan hetr formuleren van het concept “echte welvaart”

 

Integratie duurzame ontwikkeling in onderwijs Nationale Jeugdraad
Duurzaamheidsdenken onder jongeren/studenten stimuleren door het aanbieden van
Betere duurzaamheidsmodules.
Reactie Minister: Inmiddels contact met Ministerie OCW. Dit ministerie kan u beter behulpzaam zijn bij de uitvoering. Minister brengt het onder de
aandacht.

Duurzaam inkopen door universiteiten en hogescholen LHUMP
Afspraken maken met minister van OCW
Reactie Minister: Staatssecretaris Van Geel is coördinerend bewindspersoon voor duurzaam inkopen . Hij zal daarom dit punt aankaarten in zijn overleg met de verantwoordelijke staatssecretaris van OCW, de heer Rutte. Verzoek de minister op de hoogte te houden

Waterzijdig inregelen Henk Deinum
Het waterzijdig inregelen een algemeen praktijk maken.
Reactie Minister: Er zijn diverse onderzoeken door het Ministerie gedaan. Het is als aandachtspunt meegenomen bij activiteiten waar sprake is nieuwe
verwarmingssystemen. CV-optimalisatie in de programmering van Senter/Novem voor 2005-2006 wordt opgenomen en deel uitmaakt van de aanpak “Beheer en Onderhoud” voor de bestaande U-bouw

Tijd voor natuur Greenwich
Vinden en crieren van projecten op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid.
Uitgangspunt hierbij zijn de individuele wensen en mogelijkheden van mensen. Reactie Minister: succes met projecten t.b.v. het realiseren van een duurzame samenleving. 

Handfreebag mevrouw Kozel
Strijd tegen het zwerfafval.
Reactie Minister: Doorgezonden naar stichting Nederland Schoon, voor verdere uitvoer